Ne vidinių sąmatų kūrimas

Čia pateikiamas tik paaiškinimas, kada turi būti kuriama ne vidinė sąmata.

Svarbu!!! VšĮ įstaigoms, vedančioms apskaitą šioje sistemoje,  nėra reikšmės ar sąmatos bus vidinės ar ne vidinės. Vadovaujantis tolimesnėmis instrukcijomis, sąmatas galite kurti visada vidines. Tik susitarimo tarp savivaldybės ir įstaigos reikalas, kurios VšĮ sąmatos bus tvirtinamos pačios įstaigos , o kurios savivaldybės administracijos.

Tai yra visos sąmatos, pagal kurias lėšos gaunamos tiesiogiai iš finansavimo šaltinio (pvz. Savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto ir t.t.) Kuriant ne vidines sąmatas, vadovaukitės tomis konkrečiomis instrukcijomis pagal poreikį. Čia pabrėžiama kuo šios sąmatos skiriasi nuo vidinių.

Ne vidinės sąmatos yra tokios sąmatos, kurios:

  1. lėšos yra gaunamos įstaigoje tiesiogiai iš finansavimo šaltinio (pvz. Savivaldybės iždo, Ministerijos). T.y. turima omenyje, kad nėra jokio finansavimo perdavėjo.
  2. lėšos yra skirtos įstaigos veiklos finansavimui: darbo užmokesčiui, paslaugų, prekių, darbų įsigijimui. T.y. nėra naudojama sąnaudų mažinimo operacijose, nėra naudojama detalizuoti darbuotojų atskaitymams už sunaudotas ryšio paslaugas, maistą ir t.t.

Jeigu visos išvardintos sąlygos galioja, tada jūsų sąmata turi būti NE vidinė.

Ne vidinės sąmatos gali būti tvirtinamos:

  • Savivaldybės finansų skyriuje, jeigu finansavimo šaltinis yra SAV tipo (SAV_B ir įvairios dotacijos). Joms turi būti uždėtas Sąmatos tvirtintojas – Iždas.
  • Pačioje biudžetinėje įstaigoje, jeigu finansavimo šaltinis yra Valstybės biudžeto (VB), Kitos lėšos (KT), pvz. projektų sąmatos, parama, labdara. Tokiu atveju tvirtintojas nenurodomas, įstaiga pati tvirtinasi sąmatas.

Ne vidinės sąmatos turi būti kuriamos vadovaujantis šiomis instrukcijomis Budžetų sudarymas