2024 m. vasario 29 d.

1.74.39.xxxx

ATASKAITOS

 1. Atnaujinta ataskaitos BP16_1 Programos sąmata (B-1) nuo 2019m. suminio lapo dokumento sudarytojo lauko eilutės taisyklė, kad būtų sugeneruojamas įstaigos pavdinimas, jeigu visų ataskaitos puslapių tos eilutės pavadinimas sutampa – tuomet toks pats bus patraukiamas į suminio puslapio lauką “(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)”.

   Jeigu kiekviename sugeneruotos ataskaitos puslapyje eilutės “(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:” duomenys skiriasi, tada į suminio lapo dokumento sudarytojo lauką nebus sugeneruojamas joks įstaigos pavadinimas.

 2. Pataisytas neteisingas ataskaitos FR19_37 SB-3 Savivaldybės biudžeto asignavimų planas puslapių numeravimas pagal grupuojančią funkcinę klasifikaciją, generuojant ataskaitą viename faile, arba į atskirus failus generavimui pasirinkus funkcinį mygtuką “Išsaugoti į failus”.

 3. Atnaujintos DU14 GPM312 ataskaitos taisyklės, kad prie to paties darbuotojo atskira eilute ( L5 laukelio išmokų rūšies kodas 07) būtų sugeneruojama per mokestinį laikotarpį išmokėta PDD Piniginė darbdavio dovana ir NDD Nepiniginė darbdavio dovana suma, jeigu ji mažiau arba lygu 200 eur.

  Vienam darbuotojui išmokėta didesnė nei 200 eur suma bus sugeneruojama kartu su priskaičiuota darbuotojo darbo užmokesčio suma ( L5 laukelio išmokų rūšies kodas 01).

 4. Atnaujinta ataskaitos DU5_12 Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 8 stulpelio “Koeficientas” taisyklė, kad iš darbo sutarties kintamųjų reikšmių būtų sugeneruojamas pilnas galiojantis atlyginimo koeficientas – 4 sk. po kablelio.

 5. Vadovaujantis LR Finansų ministro 2023 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1K-239 papildytas  “Viešojo sektoriaus išlaidų planas nuo 2018” šablonas nauja eilute 2.2.1.1.1.23.  Viešinimo išlaidos.

 6. Vadovaujantis LR Finansų ministro 2023 09 29 įsakymo Nr. 1K-336 redakcija papildytas  “Viešojo sektoriaus pajamų planas nuo 2018”  šablonas nauja eilute 4.1.2.1.1.8 Atsinaujinančių energijos išteklių realizavimo pajamos.

  Pakeitimas įsigaliojo nuo 2023 09 30. Šis papunktis taikomas vykdant 2023 metų ir rengiant bei vykdant vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus.

 7. Ataskaitos-> BP16_1 Programos sąmata (B-1) nuo 2019m.-> atnaujinta ataskaitos konfigūracija -priskirta nauja ekonominės klasifikacijos eilutė 2.2.1.1.1.23 Viešinimo išlaidos, kuri su duomenimis bus sugeneruojama spausdinyje.

 8. Konsolidacija ->Ataskaitos-> atnaujinta ataskaitos “Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo detali ataskaita” konfigūracija, kuri duomenų generavimui papildyta nauja ekonominės klasifikacijos eilute 2211123 Viešinimo išlaidos.

 9. Atsižvelgiant į LR Finansų ministro 2024 m. vasario 12 d. Nr. 1k-56 įsakymą dėl 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1k-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo, sistemoje atnaujintos šios ataskaitos:

  • FR19_35 Savivaldybės biudžeto pajamos (SB-1);
  • FR19_36 Biudžeto asignavimų suvestinė pagal funkcinę klasifikaciją (SB-2);
  • FR19_37 SB-3 Savivaldybės biudžeto asignavimų planas.
 10. FA8 Mokesčio už vaikų išlaikymą ataskaita papildyta nauju stulpeliu “Sutarties nutraukimo data”, kuriame sugeneruojama sutarties uždarymo data prie kliento, kurio sutartis nutraukta, bet  yra likusi skola/permoka.

  Realizuojant naujo stulpelio funkcionalumą, FA8 ataskaitos konfigūracijos filtrai papildyti nauja eilute: “Rodyti sutarčių galiojimo pabaigą”-  [Taip] ir [Ne].

  Įstaigoms, kurioms neaktualu matyti naują stulpelį, siūlome perkonfigūruojant ataskaitą pasižymėti  filtro laukelį [Ne].   Tuomet FA8 spausdinyje  sutarčių galiojimo pabaigos stulpelis nebus generuojamas.

 11. Atsižvelgiant į galiojantį LR Finansinės apskaitos įstatymą, sistemoje atlikti sekantys atnaujinimai: Ataskaitos->Ataskaitų medyje pakeisti ataskaitų pavadinimai:

  • DU05_2 Kasos mokėjimo žiniaraštis pavadinimas pakeistas į Grynųjų pinigų mokėjimo žiniaraštis.

  • DZ12 Kasos knyga pavadinimas pakeistas į Grynųjų pinigų apskaitos registras.

   Ataskaitos->Ataskaitos->ataskaitos DZ12 Grynųjų pinigų apskaitos registras spausdinio pavdinimas Kasos knyga pakeistas į Grynųjų pinigų apskaitos registras.

 12. Pagal galiojančias įstatymo nuostatas, vietoje „buhalterio“ sąvokos naudojama – „apskaitą tvarkantis asmuo”. Žemiau išvardintose sistemos ataskaitose atlikti sekantys pakeitimai:

  • ataskaitose, kuriose buvo įrašyta pareigybė “Buhalteris” – pakeista į Apskaitą tvarkantis asmuo;

  • pasirašančio buhalterio eilutės poraštė pakeista į Apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas.

   Pakeitimai atlikti šiose ataskaitose:

  • DU5_19_A Kasmetinių atostogų už laikotarpį ataskaita
  • DU5_19_D Analitinė darbo užmokesčio ataskaita su papildomais filtrais
  • DU5_19_P Paskaičiuotų darbo užmokesčio sumų už periodą. Аnalitinė ataskaita
  • DU5_2_D Darbo užmokesčio suvestinė su papildomais filtrais
  • DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė
  • DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis su papildomais filtrais
  • DU05_1 Banko mokėjimo žiniaraštis
  • DU05_2 Kasos mokėjimo žiniaraštis
  • DU05_3 Avansų mokėjimo žiniaraštis
  • DU05_3_B Avansų mokėjimo žiniaraštis (pagal banų sąskaitas)
  • FA9 Avanso apyskaita
  • DZ12 Grynųjų pinigų apskaitos registras
  • AT3 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas
  • CR1_1 Maisto suvartojimo kontrolės žiniaraštis
  • NT_1 NT: Parduotas
  • NT_2 NT: Nenaudojamas
  • NT_3 NT: Išnuomotas
  • NT_4 NT: Pagal panaudos sutartis perduotas
  • NT_5 NT: Pagal patikėjimo sutartis perduotas
  • NT_6 NT: Pagal patikėjimo teisę valdomas
  • NT_7 NT: Įsigytas
  • Konsoliduota ataskaita NT: Parduotas
  • Konsoliduota ataskaita NT: Nenaudojamas
  • Konsoliduota ataskaita NT: Išnuomotas
  • Konsoliduota ataskaita NT: Pagal panaudos sutartis perduotas
  • Konsoliduota ataskaita NT: Pagal patikėjimo sutartis perduotas
  • Konsoliduota ataskaita NT: Pagal patikėjimo teisę valdomas
  • Konsoliduota ataskaita NT: Įsigytas
 13. Žemiau išvardintų ataskaitų filtruose atnaujinti eilučių “Buhalteris” ir “Buhalterio pareigos” pavadinimai:

  filtras “Buhalteris” pakeistas į “Apskaitą tvarkantis asmuo”

  filtras “Buhalterio pareigos” pakeistas į “Apskaitą tvarkančio asmens pareigos”

  DU5_19_A Kasmetinių atostogų už laikotarpį ataskaita

  DU5_19_D Analitinė darbo užmokesčio ataskaita su papildomais filtrais

  DU5_19_P Paskaičiuotų darbo užmokesčio sumų už periodą. Аnalitinė ataskaita

  DU5_2_D Darbo užmokesčio suvestinė su papildomais filtrais

  DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis su papildomais filtrais

  DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė

  DU05_1 Banko mokėjimo žiniaraštis

  DU05_2 Grynųjų pinigų mokėjimo žiniaraštis

  DU05_3 Avansų mokėjimo žiniaraštis

  DU05_3_B Avansų mokėjimo žiniaraštis (pagal banų sąskaitas)

  CR1_1 Maisto suvartojimo kontrolės žiniaraštis

   

 14. Atsižvelgiant į LR Finansų ministro 2023 m. birželio 1 d. Nr. 1K-218 įsakymą dėl 2008 m. gegužės 8 d. Įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo, sistemoje atnaujintos šios ataskaitos:

  • FR09_3 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą;
  • FR09_1_2022 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą;
  • FR09_2_2022 Informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę.
 15. DU5_12 Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ataskaitos 21 stulpelio “NPD” skaičiavimo formulė atnaujinta atsižvelgiant į nuo 2024-01-01 galiojančias reikšmes.

 16. Atnaujinti pasirašančiųjų asmenų filtrų laukai šiose ataskaitose:

  • DU5_19_D Analitinė darbo užmokesčio ataskaita su papildomais filtrais;

  • DU5_2_D Darbo užmokesčio suvestinė su papildomais filtrais.

Filtrų eilutėse Buhalteris, Buhalterio pareigos realizuota galimybė įrašyti norimą tekstą vietoj pasirinkimo iš sąrašo. Įrašyta informacija sugeneruojama atitinkamuose spausdinio laukeliuose.

BENDRIEJI FUNKCIONALUMAI

 1. Atnaujintas sistemos funkcionalumas, kad kuriant Ilgalaikio turto korteles, Mokėjimo paraiškas, pasinaudojus funkcija “Išsaugoti kaip”, bei generuojant sąmatas, pasirinkus generavimo būdą  “Generuoti 1/12 biudžeto” ir t.t , stulpelyje “Sukūrė” būtų atvaizduojama teisinga,  operaciją atliekančio naudotojo informacija.
  Iki šiol sistema išsaugodavo pradinio, operaciją kūrusiojo vartotojo vardą pavardę.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Atsižvelgiant į nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojusio LR valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, sistemoje atlikti pakeitimai skaičiuojant priemokas už stažą valstybės tarnautojams:

  • skaičiuojant PUTLVS Priemoka už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, pakeista riba (nuo 30 iki 20), nuo kurios neturi didėti mokamas procentas už sukauptus stažo metus t. y. maksimalus apmokėjimo už stažą procentas ateityje daugiau nedidės sukaupus 20 metų stažo;
  • tiems valstybės tarnautojams, kurie įsigaliojus įstatymui 2024-01-01 datai turi sukaupę 20 ar daugiau metų stažo ir kuriems mokamas 20 ar didesnis procentinis priedas, turimas dydis lieka užfiksuotas ir ateity nepersiskaičiuos;
  • naujai įdarbintiems valstybės tarnautojams, darbuotojų kortelės skyriuje “Darbo stažas” įvedus sukaupto stažo dienas, kurios gali būti 20 ar daugiau metų, pagal sukauptus metus bus skaičiuojama atitinkamo dydžio Priemoka už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
 2. Atnaujintos kintamųjų reikšmės, susijusios su darbo užmokesčio skaičiavimu nuo 2024 m. sausio 1 d.:

  • pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis – 1785,40 eur (buvo 186 eur) (taikomas valstybės  ir  savivaldybių  biudžetinių  įstaigų  darbuotojų, valstybės tarnautojų  pareiginėms  algoms bei atlygiams paskaičiuoti);
  • galiojanti MMA (minimali mėnesinė alga) neatskaičius mokesčių 924 eur;
  • galiojantis MVĮ (minimalus valandinis įkainis) neatskaičius mokesčių  5,65 eur.

  Pastaba: 2024 m. metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius bei metinis vidutinis mėnesio darbo valandų skaičius esant 5 darbo dienų savaitei išlieka nepasikeitęs, t.y. 20,9 d.d. (251 d.d. 12 mėnesių) ir 166,8 val. (2002 val. 12 mėnesių).

 3. Atsižvelgiant į tai, kad nustatant valstybės politikų darbo užmokesčio dydį turi būti vadovaujamasi vėliau priimto įstatymo nuostatomis, apskaitos programoje panaikintas VPA Valstybės politiko atlyginimas priskaitymo sumos apvalinimas, pagal galiojantį Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymą.

 4. Personalas ir atlyginimai-> Darbo sutartis-> Kintamųjų reikšmės-> pašalinta klaida, kai ištrynus priemokos kintamąjį be “Galioja iki” datos, šio veiksmo metu nelikdavo “Galioja iki” datos prie kito to paties kodo priemokos kintamojo.

 5. Personalas ir atlyginimai->Personalo operacija-> tipas Atostogos-> realizuotas atnaujinimas, kad kuriant personalo operaciją pasirinkus sutartinį žymėjimą KA – Kūrybines atostogos ar KR – Kitų rūšių atostogos ir su Atostogų tipu Kitos atostogos, laukelyje “Apmokėjimo procentas” automatiškai būtų parenkamas 100 proc.

  Laukas “Apmokėjimo procentas” kaip ir iki šiol išlieka koreguojamas.

 6. Personalas ir atlyginimai-> Personalo operacijos-> tipas Pedagogų operacija-> laukelyje Koeficientas realizuota galimybė įvesti daugau nei 3 sk. po kablelio.

 7. Atnaujinta NPD skaičiavimo formulė – apmokestinant Gyventojų pajamų mokesčiu darbuotojui paskaičiuotą mėnesio darbo užmokestį, priklausomai nuo jo dydžio, nuo 2024-01-01 bus taikoma atitinkama formulė:

  • Konfigūracija-> Priskaitymai/atskaitymai sukurtas naujas priskaitymas NDD Nepiniginė darbdavio dovana, kuris skirtas neapmokestinamų pajamų, suteiktų darbuotojui natūra (iki 200 eur), priskaitymui (LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. Neapmokestinamosios pajamos 1 d. 39 p.).
  • Kai darbuotojo DU per mėnesį neviršija MMA (924 eur) taikomas mėnesio NPD yra 747 eur;
  • NPD =747– 0,5 × (DU –MMA(924 )) jei mėnesinio DU ≤ 2167 eur (kai pajamos per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, tačiau neviršija 2167 eurų);
  • NPD = 400 – 0,18 × (DU –642) jei mėnesinio DU >2167 eurų (kai pajamos per mėnesį viršija 2167 eurus).
  • NPD dydžiai pagal darbingumo lygius:
   • 0–25 procentų darbingumo lygis- taikomas mėnesio NPD 1127 eur;
   • 30–55 procentų darbingumo lygis – taikomas mėnesio NPD 1057 eur.

 8. Personalas ir atlyginimai->Konfigūracija_žymėjimai-> sukurtas naujas žymėjimas FDP Faktiškai dirbtas laikas poilsio dieną be atlygio.

  Šį naują FDP žymėjimą reiktų rinktis tabelyje, kai darbuotojas dirba poilsio dieną, už kurią nesumokamas darbo užmokestis, bet už tą dieną atlyginama pagal susitarimą ir galiojančio Darbo kodekso alternatyvias kompensavimo formas.

  Atsidarius tabelyje tą poilsio dieną, kurią darbuotojas dirbo, bet atlyginimas tą dieną neturi būti paskaičiuotas- reikia vietoj P žymėjimo rinktis FDP žymėjimą ir laukelyje “Trukmė” nurodyti dirbtas valandas.

  Dienos/valandos su FDP žymėjimu bus sumuojamos tabelyje prie faktiškai dirbto laiko per mėnesį , tačiau šios dienos /valandos nebus įtraukiamos į VDU Vidutinis darbo užmokestis skaičiavimą.

  Sukūrus naują FDP žymėjimą pakoreguotos ataskaitos:

  • DU5_6 Tabelis – sumuojamos dienos/valandos su FDP žymėjimu stulpeliuose Faktiškai dirbta per mėnesį “Dienų” ir “Iš viso valandų”

  • DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė- sugeneruojamos dienos/valandos su nauju žymėjimu eilutėse “Dirbta dienų” ir “Dirbta valandų”.

APSKAITA

 1. Atsižvelgiant į  LR Finansų ministro 2023-08-29  įsakymą Nr. 1K-304 „Dėl Finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“  , sistemoje pakeisti sąskaitų plano 6 kl. 685 sąsk. (Trumpalaikiai įsipareigojimai), 7 kl. 745 sąsk. (Pajamos) grupuojančių sąskaitų pavadinimai.

  Iki pakeitimo galiojęs sąskaitų pavadinimas:

  685 Kitos pervestinos sumos;

  745 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams.

  Atnaujintas sąskaitų pavadinimas:

  685 Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams;

  745 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems subjektams.

 2. Apskaita->Apskaitos periodai-> atnaujintas funlcionalumas, kad atidarius uždarytą apskaitos periodą, stulpeliuose “Redagavo” ir “ Redagavimo data” būtų matoma informacija kas redagavo ir kada.

  Iki šios realizacijos buvo matomi duomenys tik to vartotojo, kuris uždarė apskaitos periodą.

SANDĖLIS

 1. Sandėlis-> Vidinės operacijos-> op. tipas Inventorizacijos fiksavimas-> operacijos detalių “Pajamuojamos prekės” lentelėje atliekant atsargų importą realizuotas funkcionalumas importuoti produkto kainą kelis skaičius po kablelio, jeigu tokia pateikta likučių importui.

 2. Sandėlis-> Vidinės operacijos-> realizuota galimybė naudojant funkciją “Išsaugoti kaip” sukurti naują sandėlio operaciją nuo tos, kuri yra patvirtinta uždarytame apskaitos periode.