2024 m. gegužės 30 d.

1.74.40.xxxx

PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

 1. Sutvarkyta programos klaida, kad po sumų apskaitai stornavimo neatsirakintų GPMS – Gyventojų pajamų mokesčio eilutės detalės, nusiųstos į apskaitą su praėjusiu mėnesiu. Dėl šios priežasties kildavo problemų kuriant ir tvirtinant sumas apskaitai iš naujo po stornavimo.
 2. Atlikti atskaitymo VR – Vykdomasis raštas skaičiavimo pakeitimai, kad nustatyto dydžio vykdomojo rašto atskaitymai būtų skaičiuojami nuo išmokamos sumos – iš priskaitymų atėmus ne tik mokesčių bet ir atskaitymų (profesinės sąjungos, pensijų kaupimo) sumas.

 3. Atnaujintas AUKRA – Apmokėjimas už kitų rūšių atostogas priskaitymo skaičiavimas. Užpildžius/patvirtinus personalo operaciją su žymėjimu KR – Kitų rūšiu atostogos – darbo užmokesčio žiniaraštyje bus skaičiuojamas priskaitymas nepriklausomai ar to mėnesio tabelis uždarytas, ar ne. AUKRA priskaitymas bus perkeliamas per mėnesius (kaip AUKA).
 4. Realizuotas apmokėjimo už kasmetines atosotogas skaičiavimo atnaujinimas dėl to paties VDU pritaikymo, kai nepertraukiamam atostogų laikotarpiui sukuriamos atskiros personalo operacijos, dėl atostoginių mokėjimo dalimis, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos.

  Situacija: Atostogų laikotarpis tęsiasi nepertraukiamai per tris mėnesius – pvz. 2024-03-27- 2024-05-15.

  Šiuo atveju vidutinis darbo užmokestis už kasmetinių atostogų laiką turi būti paskaičiuojamas vieną kartą, pagal 12,01,02 mėnesių darbo užmokestį.

  Operacijų kūrimas:

  • Kuriama pirma Atostogų operacija už pirmą (kovo) mėnesį:
  • Kuriama antra operacija sekančiam mėnesiui:
   • Nuimame varnelę laukelyje “Atostoginiai išmokami prieš 1 d”, kad AUKA – Apmokėjimas už kasmetines atostogas priskaitymai būtų skaičiuojami 04 mėn. DU žiniaraštyje;
   • Laukelyje “Pratęsiamos atostogos” pridedame pirmą operaciją;
   • Operaciją tvirtiname.
  • Kuriama trečia operacija:
   • Nuimame varnelę laukelyje “Atostoginiai išmokami prieš 1 d”, kad AUKA – Apmokėjimas už kasmetines atostogas priskaitymai būtų skaičiuojami 05 mėn. DU žiniaraštyje;
   • Laukelyje “Pratęsiamos atostogos” pridedame pirmą operaciją;
   • Operaciją tvirtiname.
  • Sukūrus šias operacijas programoje atostoginiai bus priskaičiuojami ir išmokami dalimis, kartu su to mėnesio darbo užmokesčiu. VDU apmokėjimui už atostogas pritaikomas pagal atostogų pradžios mėnesį iš pirmos operacijos – iš 12,01,02 mėnesių.

ATASKAITOS

 1. Realizavus apmokėjimo už kasmetines atostogas skaičiavimo atnaujinimą dėl atostoginių mokėjimo dalimis pagal nepertraukiamą laikotarpį, sistemoje atnaujinta ataskaita “VDU: Atostogų apskaičiavimo lapas”.

  • Generuojant ataskaitą, kuri sukurta pratęsiant pirmąją personalo atostogų operaciją, prie pavadinimo bus sugeneruojamas žodis (Pratęsimas);

  • Lentelėje “Priskaitytos sumos” bus sugeneruojami priskaitymai pagal pirmos operacijos laikotarpiui reikalingus skaičiavimo mėnesius (12,01,02 mėn.);

  • Ataskaitos eilutėje “Vidutinis dienos (valandos) darbo užmokestis:” bei stulpelyje “ VDU” bus sugeneruojama pirmos operacijos laikotarpio VDU suma:
   I operacija: II operacija (pratęsimas): III operacija: Pastaba: Atostogų apskaičiavimo lapą reikia generuoti iš to mėnesio DU žiniaraščio, kuriame yra paskaičiuoti AUKA Apmokėjimas už kasmetines atostogas priskaitymai.

 2. Atnaujinta ataskaitos VDU: Išeitinės kompensacijos apskaičiavimo lapas lentelė “Išeitinės kompensacijos skaičiavimas” :

  • papildyta nauju stulpeliu “Kompensacijos mėnesių skaičius”;
  • panaikintas stulpelio “Kompensacijos dienos/valandos” reikšmių apvalinimas.
 3. Realizuotas ataskaitos VDU: Kasmetinių atostogų apskaičiavimo lapas atnaujinimas. Kadangi ataskaita naudojama ne tik kasmetinių bet ir dėl kitų rūšių atostogų (KR – Kitų rūšių atostogos; MA – Mokymosi atostogos; KA – Kurybines atostogos) skaičiavimo duomenų , ataskaitos pavadinime ir spausdinio tekste išimtas žodis “Kasmetinių”.

  Atlikti sekantys pakeitimai:

  • Pakeistas ataskaitos pavadinimas. Naujas – VDU: Atostogų apskaičiavimo lapas

  • Ataskaitos spausdinio tekste neliko žodžio “Kasmetinių”
  • Atostogų apskaičiavimo lentelėje stulplyje “Priskaitymas” bus sugeneruojamas atitinkamos operacijos priskaitymo pavadinimas.

  • Sutvarkytas stulpelio “Apmokamos dienos/valandos” duomenų patraukimas pagal KR, MA ir KA žymėjimus.

 4. Atnaujintos sandėlio vidinės ataskaitos “Komplektavimas” stulpelio “Kaina (vnt)” taisyklės, kad produktų kainos būtų generuojamos su PVM, jeigu produktų įsigijimo operacijose buvo registruojamas PVM.

 5. Atnaujintas ataskaitos AT3 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas tekstas – Ištrinta teksto dalis „patvirtinti antspaudu“.
 6. Atnaujintas ataskaitos filtro eilutės “Rodyti nudėvėtus” pavadinimas ir laukelio [Ne] sąlyga.
  Pavadinimas pakeistas į “Rodyti nudėvėtus/nurašytus/parduotus” .

  Pažymėjus filtre varnelę [Ne] nebus sugeneruojamas nudėvėtas/nurašytas/parduotas Ilgalaikis turtas tą mėnesį, kurį ir yra nurašytas/parduotas.

 7. Atnaujinta eilutės “Pateikimo valiuta ir tikslumas” sąlyga, kad ataskaitos duomenų tikslumas pagal filtrą “Vienetai ir apvalinimas” būtų spausdinyje atvaizduojamas atitinkamai
 8. Atnaujintas statistinių ataskaitų KS02 Investicijų ketvirtinė statistinė ataskaita ir ST03 DA – 01 DARBO APMOKĖJIMO STATISTINĖ ATASKAITA DA-01 (KETVIRTINĖ) formatas- ataskaitų duomenys sugeneruojami pagal Valstybinės duomenų agentūros pateiktą XSD schemą ir išsaugomi xml tipo faile.

  Ataskaitos generavimui filtrai užpildomi įprastai ir spaudžiama “Peržiūrėti”

  Ataskaita automatiškai atidaroma paspaudus pranešimą lango apačioje, nereikia rinktis tipinės formos. Norint išsaugoti duomenis į failą- spaudžiame dešinį pelės klavišą ir renkamės “Saugoti” – automatiškai bus saugomas XML dokumento tipas Jūsų psirinktame kataloge.

  Programoje sugeneruotą ir Išsaugotą failą galima bus importuoti Valstybinės duomenų agentūros respondento puslapyje, ataskaitų teikimo srityje paspaudus “Įkelti XML”