2023 m. liepos 20 d.

1.74.37.xxxx

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

 1. Pagal LR Finansų ministro įsakymo 2003 m. liepos 3 d. Nr. 1K-184 “Dėl Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo naują redakciją, nuo 2023-06-20 (pagal LR FM 2023 06 19 įsakymą Nr. 1K-239),
  1.1 atnaujintas Valstybės funkcijų klasifikacijos I grupės Bendros valstybės paslaugos papunkčio 01.06.01.04 pavadinimas.
  Sistemoje esantis sąrašas Biudžeto funkcinė klasifikacija papildytas nauja eilute tokiu pačiu kodu 01.06.01.04 :

  • Naujos eilutės pavadinimas – Savivaldybės mero rezervo tvarkymo programa (2023-…)
  • Iki pakeitimo galiojęs pavadinimas Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa (2016-…) pakeistas į Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa (2016-2022). 

          01.06.01.04 Savivaldybės mero rezervo tvarkymo programa papunktis taikomas vykdant 2023 metų ir rengiant ir vykdant vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus, todėl programoje naujos eilutės galiojimas yra nustatytas nuo 2023 m.

          Dėl naujo funkcinės klasifikacijos 01.06.01.04 pavadinimo pakeitimo detalizacijose ir generavimo ataskaitose nuo 2023 m., reiktų kurti naują sąmatą pasirenkant naują galiojančią eilutę Savivaldybės mero rezervo tvarkymo programa (2023-…), bei su ja kurti naujus priskaitymus, Mokėjimo paraiškas bei atlikti mokėjimus. Su negaliojančio funkcinės klasifikacijos pavadinimo sąmata reiktų atlikti priskaitymų, gauto finansavimo ir kasinių išlaidų atstatymą.

          1.2. Papildyta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.

Sistemoje ekonominės klasifikacijos šablonas “Viešojo sektoriaus pajamų planas nuo 2018” papildytas naujomis ekonominėmis eilutėmis:
1.1.1.3. Laikinasis solidarumo įnašas
1.1.1.3.1. Laikinasis solidarumo įnašas
1.1.1.3.1.1. Laikinasis solidarumo įnašas
4.1.2.1.1.6. Taršos leidimų realizavimo pajamos
4.1.2.1.1.7. Radijo dažnių realizavimo pajamos

Po šablono “Viešojo sektoriaus pajamų planas nuo 2018“ papildymo, kuriant naujas 2023 m. sąmatas arba naujas patvirtintų sąmatų versijas, naujos ekonominės klasifikacijos eilutės jau bus pasirinkime.

2. Tvirtinant sąmatos versiją, laukas Dokumento tipas papildytas nauju pasirinkimu “Mero potvarkis”.

Sąmatų paieškos lange, duomenų filtravimui, išrinkimo kriterijus Versijos dokumento tipas taip pat papildytas pasirinkimu “Mero potvarkis”.

ATASKAITOS

 1. Pagal LR Finansų ministro 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-275 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ naują redakciją (LR FM 2023 06 01 įsakymo Nr. 1K-220), atnaujinta pasirašančiųjų informacija šiose ataskaitose:
  • NE_7 Administruojamų įmokų VMI ataskaita (S4);
  • NE_8 Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (S6);
  • NE_9 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (S7).
 2. Sukurta ataskaitų FR19_36 Biudžeto asignavimų suvestinė pagal funkcinę klasifikaciją (SB-2) ir konsoliduotos Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos 1-SAV (Išlaidos) 12-tos eilutės  iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti” taisyklė.
  Strateginis planavimas->Finansavimo šaltiniai->Pajamų/išlaidų grupė – duomenų patraukimui sukurta nauja grupė

Į ataskaitų SB-2 ir konsoliduotos 1-SAV (Išlaidos) 12-tą eilutę bus sugeneruojami duomenys iš sąmatų, kurių finansavimo šaltiniams bus priskirta nauja Pajamų/išlaidų grupė – ES/UF ES ir UF asignavimai paramai bendrai finansuoti.
PASTABA. Į operacijas finansavimo šaltinio Pajamų/išlaidų grupė nėra patraukiama. Dėl 12 eil. duomenų patraukimo minėtose ataskaitose užtenka priskirti naują Pajamų/išlaidų grupę prie naujai sukurto ar tam tikslui naudojamo finansavimo šaltinio.

3. BP2 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (F2 suminė) atnaujinti ataskaitos pasirašančiųjų asmenų konfigūracijos filtrai bei pasirašančių informacija ataskaitos spausdinyje.

 • Realizuojant ataskaitos filtrų atnaujinimą, sukurti nauji konfigūruojami, laisvai įvedamo teksto laukai pasirašančiųjų asmenų pareigų išsaugojimui.
 • Ataskaitos filtruose įvesti duomenys patenka į atnaujintas pasirašančiųjų asmenų informacijos eilutes:

4. Realizuotas BL01_9 Ilgalaikio turto apskaitos kortelė ataskaitos atnaujinimas ataskaitos stulpelyje Suma, kad nusidėvėjimo ar kitos vertės mažinimo operacijų sumos būtų rodomos su minuso ženklu.

ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

 1. Realizuota galimybė parsiųsti deklaracijų spausdinius tų asmenų, kurių partnerio kortelėje nėra įvesto el. pašto adreso, t.y. tik tiems, kuriems nėra galimybės išsiųsti deklaracijas el. paštu. Realizuojant funkcionalumo atnaujinimą, palikti esami funkciniai mygtukai parsiųsti visus spausdinius Privatiems ar Juridiniams asmenims.
  Dėl galimybės parsisiųsti tik tas deklaracijas, kurių partneriai neturi el. pašto, yra sukurti nauji funkciniai mygtukai:

  • Privatiems asmenims neturintiems el. pašto;
  • Juridiniams asmenims neturintiems el. pašto.
 2. Žemės nuomos mokestis->Deklaracijos->Skaičiuoti delspinigius- laukelis [Delspinigių % per dieną] – atnaujintas procentinės reikšmės laukelis 3 simbolių po kablelio įvedimui . Iki atnaujinimo buvo galimybė įvesti 2 simbolius po kablelio.

PIRKIMAI IR PARDAVIMAI

 1. Pardavimo sąskaitų spausdinių šablonų sąrašas papildytas nauju ataskaitos šablonu “Sąskaita Faktūra (su barkodu)”.
  Esant poreikiui generuoti spausdinį su atitinkamo įmokų surinkėjo bar kodu, turi būti atliekami papildomi sisteminiai konfigūravimo darbai. Paslauga mokama.
  Pardavimo sąskaitos naują šabloną galima pasirinkti generuojant vieną pardavimo sąskaitos spausdinį, arba atnaujinus programos nustatymus siųsti iš sistemos el. paštu, masiniu būdu.