2023 m. lapkričio 10 d.

1.74.38.xxxx

ATASKAITOS

 1. Papildytos ataskaitos FR15_4 Finansavimo sumos pagal šaltinį (20 VSAFAS, 4 priedas) 10 stulpelio “Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams” eilučių 1.1, 2.1, 3.1 ir 4.1 “nepiniginiam turtui įsigyti” taisyklės, kad į jas būtų surenkami duomenys pagal atitinkamas DK sąskaitas, kurios turi priskirtą detalizaciją Turto grupė- 1600000 Finansinis turtas.

 2. Atsižvelgiant į 2021 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 1K-40 “Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo”, sistemoje atnaujinta ataskaita FR19_35 Savivaldybės biudžeto pajamos (SB-1). Ataskaitos 13 eil. ekonominės klasifikacijos kodas pakeistas vietoje 114712 į 114811 Kiti mokesčiai bei atnaujinta antraštė.

 3. Atnaujinta ataskaitos DU10 SAM priedo SAM3SDP duomenų surinkimo sąlyga, kai pareigybė yra Tarybos narys.
  Pasikeitus teisės aktams, Tarybos nariams turi būti mokamas nustatytas atlyginimas, nors per mėnesį nevyksta joks posėdis, todėl SAM3SDP duomenų patraukimas atskirose eilutėse per mėnesį pagal laikotarpius pakeičiamas į vieną eilutę už visą mėnesį, t.y. nebus generuojamos atskiros laikotarpių eilutės pagal FD žymėjimus tabelyje.

  A11 laukelio nauja tasyklė – sugeneruojama visa priskaityta atlygio suma iš DU žiniaraščio.

  A21 laukelio nauja taisyklė- parenkama generuojamo mėnesio pirma diena;

  A22 laukelio nauja taisyklė-parenkama generuojamo mėnesio paskutinė diena.

 4. Sistemoje sukurta galimybė įvesti ir išsaugoti pasirašančiųjų duomenis, kurie patenka į SAM ir kitas socialinio draudimo ataskaitas.

Realizuojant funkcionalumą, Administravimas->Programos nustatymai sukurtos nustatymo eilutės socialinio draudimo ataskaitų pasirašančiųjų asmenų informacijos suvedimui:

  1. Vadovo vardas, pavardė SD ataskaitoms;
  2. Pranešimą užpildžiusio asmens duomenys SD ataskaitoms;

Vadovo pareigų pavadinimas SD ataskaitoms;

Nustatymo eilučių stulpelyje „Reikšmė“ įrašius tekstinę informaciją, duomenys bus sugeneruojami pasirašančių asmenų informacijos laukeliuose.

Programos nustatymuose užpildyta pasirašančiųjų SD ataskaitas asmenų informacija bus sugeneruojama šiose sistemoje esančiose ataskaitose:

 • DU10 SAM (Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį);
 • DU19 9-SD (Pranešimas apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti) ;
 • DU6 1-SD (Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią);
 • DU7 2-SD (Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą);
 • DU9 12-SD (Pranešimas apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius).

Pastaba. Atnaujinus funkcionalumą, išlieka galimybė užpildyti pasirašančiųjų laukus išvardintų ataskaitų filtruose, iš kurių duomenys pateks į sugeneruotus spausdinius, nepriklausomai nuo to, ar bus išsaugotos SD ataskaitas pasirašančiųjų asmenų reikšmės programos nustatymuose.

5. Ataskaitos CR1_4 Priežiūros kvitas pardavimo sąskaitai spausdinyje sukurta nauja eilutė  [Pastaba]. Realizuojant funkcionalumą, Administravimas->Programos nustatymai sukurta nustatymo eilutė CR1_4 pastabos

Eilutės stulpelyje „Reikšmė“ įvestas tekstas pateks į  CR1_4 Priežiūros kvitas pardavimo sąskaitai ataskaitos spausdinio dalį „Kvitas“. Pastabos eilutė su tekstu sugeneruojama ataskaitos CR1_4 Priežiūros kvitas pardavimo sąskaitai  spausdinyje  generuojant ataskaitų medyje arba masiniu būdu suformuotame/išsiųstame priežiūros kvite.

Kiekvieno portfelio programos nustatymuose yra galimybė įrašyti/koreguoti tekstinį pranešimą. Norint koreguoti užkeltą standartinį pastabos tekstą, reikia:

   1. Administravimas->Programos nustatymai-> išfiltruoti nustatymo eilutę CR1_4 pastabos;

   2. Išfiltruotos eilutės stulpelyje „Reikšmė“ spragtelti pelės klavišu, kad būtų suaktyvintas laukelis teksto koregavimui;

Koreguoto teksto išsaugojimui spausti funkcinį mygtuką [Saugoti ir uždaryti].

6. Sistemoje realizuota nauja ataskaita  „BP10 Biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita“.  

Ataskaitos privalomi filtrai – Biudžetas ir Biudžeto įvykdymo data. Duomenys sugeneruotame spausdinyje bus suformuojami pagal filtre Biudžeto įvykdymo data įvestą  datą  iš sąmatų, kurios yra priskirtos ataskaitos filtre pasirinktam Biudžetui.

Ataskaitos filtruose pasirinkus atitinkamą Programą(-as)  arba Asignavimų valdytoją(-us), bus išfiltruojami ir spausdinyje sugeneruojami atitinkami duomenys.

Filtruose su laisvai įvedamu tekstu yra galimybė įrašyti pasirašančiųjų asmenų duomenis bei ataskaitos formos tvirtinimo žymos tekstą.

Ataskaitos filtruose suvesti duomenys gali būti išsaugomi konfigūracijoje.

Sugeneruotame ataskaitos spausdinyje duomenys grupuojami pagal tas pačias detalizacijas-  Programos kodą, Priemonę ir Finansavimo šaltinį bei rikiuojami pagal programos kodą didėjančia tvarka.

Ataskaitos spausdinyje realizuota galimybė matyti bendrą sumą  grupuojančiose eilutėse pagal Programos kodą, Priemonę ir Finansavimo šaltinį ir detalią kiekvienos programos sąmatų informaciją, kairėje sugeneruotos ataskaitos pusėje simbolio pagalba  (+) išskleidus sugrupuotas eilutes.

7. Keičiant/papildant konsoliduotų ataskaitų „Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (2-SAV)“ ir „Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo detali ataskaita“ filtrų eilutes naujais pasirinkimais, realizuota galimybė pridėti papildomus detalizacijų pasirinkimus, automatiškai paliekant anksčiau išsaugotus.

Realizuojant funkcionalumą, papildant ataskaitų filtro eilutę naujais pasirinkimais, automatiškai išlieka anksčiau išsaugotos detalizacijos. Pvz. – prie anksčiau pasirinktų keleto skirtingų finansavimo šaltinių pasirinkus pridėti papildomai vieną ar kelis finansavimo šaltinius, automatiškai išlieka anksčiau išsaugoti finansavimo šaltiniai.

8. Atnaujinta ataskaita DU3_2 Valstybės tarnautojų darbo stažas.

Realizuojant atnaujinimus ataskaitoje sukurtos naujos eilutės įstaigos rekvizitams bei ataskaitos datai.

Ataskaitos filtrai papildyti nauja filtro eilute „Stažo perskaičiavimas“, kurioje gali būti pasirenkamas, pagal kurį ataskaitoje sugeneruojami tik tie valstybės tarnautojai (VT) kurių stažas keičiasi pasirinktame laikotarpyje.

Ataskaita papildyta nauju stulpeliu “Priedo procento perskaičiavimo data”, kuriame priklausomai nuo paskutinio stažo pasikeitimo sugeneruojama sekanti (artimiausia) stažo pasikeitimo data.

Neįvedus filtre laikotarpio, ataskaitoje bus generuojami visi valstybės tarnautojai, rikiuojant abėcėlės tvarka pagal pavardę, o įvedus laikotarpį – bus sugeneruojami tik tie VT, kurių stažas turi pasike

Atkreipiame dėmesį, kad norint sugeneruoti einamo mėnesio duomenis kuriems VT keičiasi stažas, ataskaitą reikia generuoti neuždarius to mėnesio tabelių. Uždarius tabelius, sukauptos stažo dienos padidėja ir artimiausia stažo pasikeitimo data jau bus generuojama po metų.

KONFIGŪRACIJOS

 1. Personalas ir atlyginimai->Konfigūracija->Komandiruočių šalys-> atnaujinti šalių pavadinimai bei vienos dienos dienpinigių dydžių sumos eurais.

  Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į LR vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimą  Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo“

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje nuo 2023-07-01 nutrauktas kintamojo reikšmės “PPUTLVS Politiko priemoka už tarnybos Lietuvos valstybei stažą” galiojimas, kad darbo užmokesčio žiniaraštyje nebūtų priskaičiuojama priemokos suma politikams.

 2. Personalas ir atlyginimai->Personalo operacijos sukurta galimybė kurti personalo operacijas nuo esamų,  naudojant funkcinį mygtuką  “Išsaugoti kaip…”.  

  Realizuojant funkcionalumą, personalo operacijose sukurtas funkcinis mygtukas „Išsaugoti kaip..“, kurį pasirinkti galima atidarius personalo operaciją neatsižvelgiant į jo statusą.

  Nepriklausomai nuo operacijos statuso –Nepatvirtinta, Patvirtinta ar Atšaukta paspaudus funkcinį mygtuką “Išsaugoti kaip…” , sukuriama nauja personalo operacija su statusu „Nepatvirtinta“.

  Funkcinis mygtukas aktyvus  visų tipų personalo operacijose:

  • Atostogos;
  • Nedarbingumas;
  • Komandiruotė;
  • Kita.

  Į  operaciją, sukurtą pasinaudojant funkciniu mygtuku „Išsaugoti kaip..“,  atkeliama visa informacija iš pirminės operacijos – pagrindinės, papildomos informacijos  laukai ir darbo sutartis.

  Naujai sukurtoje operacijoje yra galimybė  koreguoti datą, tekstą laisvai įvedamuose laukeliuose arba pakeisti informaciją tuose laukeliuose, kuriuose yra pasirinkimo iš sąrašo galimybė.

  Norint patvirtinti iš naujo suvestą operaciją, išlieka kontrolė operacijos laikotarpiui, kad nebūtų galimybės patvirtinti antros operacijos, kurios laikotarpis sutampa su jau galiojančios operacijos laikotarpiu. Jeigu naujai sukurtos operacijos laikotarpis sutampa su anksčiau patvirtintos bet  neatšauktos operacijos laikotarpi, bus sugeneruojamas validacijos pranešimas:

PRIEŽIŪRA

 1. Ataskaitoje FA8 Mokesčio už vaikų išlaikymą ataskaita atskirame stulpelyje, kiekvieno lankytojo eilutėje fiksuojamos lėšos, skirtos ekologiškam maitinimui pagal lankytas dienas,  nepriklausomai nuo to, kiek maitinimų kartų per dieną yra skirta  lankytojui.  

  Realizuojant FA8 Mokesčio už vaikų išlaikymą ataskaita atnaujinimą, papildytas esamas funkcionalumas:

  a) Priežiūra->[Kintamieji] -> sukurtas naujas kintamasis  EKOM EKO maitinimas, kuriam priskiriama reikšmė – vienam lankytojui skirta  mėnesio EKO maitinimo suma, pvz. 26 eur. Naujas kintamas turi būti priskiriamas kiekvieno vaiko sutartyje.

  b) Priežiūra->Priskaitymai/atskaitymai-> sukurtas priskaitymas EKOMS EKO maitinimo suma, prie kurio priežiūros žiniaraštyje paskaičiuojama suma, kuri nepatraukiama prie mokėjimo sumos FMOK Faktinė mokėtina suma.

           c) FA8 Mokesčio už vaikų išlaikymą ataskaitoje sukurtas naujas stulpelis “EKO maitinimas suma”.

d) Pastaba. Įstaigose, kuriose neskaičiuojamas EKOMS EKO maitinimo suma priskaitymas, FA8 ataskaitoje stulpelis “EKO maitinimas suma”  nebus matomas.

Į naują stulpelį sugeneruojama EKOMS EKO maitinimas suma, kuri priskaičiuojama Priežiūra->Žiniaraščiai->atsižvelgiant į skaičiuojamo laikotarpio kiekvieno vaiko lankytas dienas. Skaičiuojama pagal formulę:

EKOMS =EKOM EKO maitinimas kintamo reikšmė  / kalendorinių mėnesio darbo dienų ir * lankytų dienų.

Lankytos dienos priskaitymui yra išskaičiuojamos pagal sugeneruotą mėnesio lankomumą padieniui ir sutampa su Priežiūra-> Lankomumas -> “Apmokėtinos lankymo d.“ stulpelio dienų skaičiumi.

Į EKO maitinimas priskaitymo skaičiavimą nesumuojamos nelankytos dienos už kurias reikia mokėti, t.y. dienos  iš priežiūros operacijų su žymėjimu N Nebuvimas.

Nepriklausomai nuo maitinimų skaičiaus per dieną- ar lankytojui skirtas vienas maitinimas, ar trys, skaičiuojant EKO maitinimo sumą per dieną patraukiama visa  EKO maitinimas kintamojo reikšmė, pvz. 26 eur.

SANDĖLIS

 1. Sandėlis-> Vidinės operacijos-> paieškos lange po stulpeliu “Operacijos suma“ realizuota sumavimo eilutė.

  Realizuojant funkcionalumą, sandėlio vidinių operacijų paieškos lange, po stulpelio [Operacijos suma] sukurta sumos eilutė,  kurioje sumuojamos operacijų sumos nepasirinkus konkrečių paieškos kriterijų arba  pagal pasirinktus kriterijus išfiltravus konkrečius duomenis.