2022 m. rugpjūčio 18 d.

1.74.34.xxxx

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

1.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo  įstatymu, 2022 m. gegužės 17 d. Nr. XIV-1098, apskaitos porgramos konfigūracijoje yra sukurta NPD formulė, galiojanti nuo 2022-06-01:

 

 • kai priskaičiuotas darbo užmokestis per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos (730 eur) dydį,  taikomas mėnesio NPD yra 540 eurų;
 • kai  priskaičiuotas darbo užmokestis per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos (730 eur)  dydį, tačiau neviršija 1 704 eurų, taikytinas mėnesio NPD =540 – 0,34 × (priskaičiuotas mėnesio DU – MMA 730 eur);
 • kai priskaičiuotas per mėnesį viršija 1 704 eurus, taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (priskaičiuotas mėnesio DU – 642).

Atnaujinti individualūs neapmokestinamųjų pajamų dydžiai:

 • asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 870 eurų;
 • asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 810 eurų.

2. Personalas ir atlyginimai->Darbuotojai->Dokumentai->sukurtas naujas dokumento tipas- “Leidimas gyventi LT”

Atnaujintas funkcionalumas, kai darbuotojo kortelėje pridejus tik vieną dokumentą, kurio tipas “Leidimas gyventi LT” būtų galimybė su šiuo dokumento tipu sukurti ir patvirtinti darbo sutartį, nereikalaujant paso/asmens tapatybės kortelės  ir/arba valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numerio.

3. DU žiniaraštyje užkeltas pakeitimas, kad skaičiuojant darbo užmokestį darbuotojams, kurių stažas valstybės tarnyboje didesnis nei 30 metų,  nebūtų daromas priskaitymų skaidymas. Iki pakeitimo,  DU žiniaraštyje kurdavosi atskiros priskaitymų eilutės pagal išdirbtus metus, nors stažo procentas likdavo tas pats –  maksimalus  30 proc.

4. Vadovaujantis LR Darbo kodekso 168 straipsnio    Darbuotojų atstovavimą darbdavio lygmeniu įgyvendinančių asmenų garantijos ir apsauga nuo diskriminacijos nuostatomis, MyLOBster apskaitos programoje yra:

 • sukurtas naujas žymėjimas  DA Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų pareigų atlikimo arba mokymų laikas;
 • esamas žymėjimas KR – Kitų rūšių atostogos pridėtas prie Atostogų operacijų grupės;
 • sukurti  nauji priskaitymai DU žiniaraštyje DA Atlyginimas už darbuotojų atstovavimą ir AUKRA Apmokėjimas už kitų rūšių atostogas.

Su  KR – Kitų rūšių atostogos  ir DA Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų pareigų atlikimo arba mokymų laikas  žymėjimais kuriamos sekančios operacijos:

 • Personalas ir atlyginimai->Personalo operacijos->Nauja->Operacijos tipas “Atostogos”-> Sutartinis žymėjimas KR – Kitų rūšių atostogos-> Atostogų tipas->Kitos atostogos->Apmokėjimo procentas nurodoma tinkama reikšmė-> pridėjus darbo sutartį operacija patvirtinama.

Patvirtintos operacijos dienos nemažina sukauptų kasmetinių atostogų dienų.

Užpildžius tabelį iš operacijų su  žymėjimu KR – Kitų rūšių atostogos, DU žiniaraštyje pagal darbuotojo VDU   skaičiuojamas  prikaitymas AUKRA Apmokėjimas už kitų rūšių atostogas.

 • Personalas ir atlyginimai->Personalo operacijos->Nauja->Operacijos tipas “Kita”-> Sutartinis žymėjimas DA Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų pareigų atlikimo arba mokymų laikas-> pridėjus darbo sutartį operacija patvirtinama.

Patvirtintos operacijos dienos nemažina sukauptų kasmetinių atostogų dienų.

Užpildžius tabelį iš operacijų su  žymėjimu DA Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų pareigų atlikimo arba mokymų laikas, DU žiniaraštyje pagal darbuotojo VDU   skaičiuojamas  prsikaitymas DA Atlyginimas už darbuotojų atstovavimą.

 

5. Atsižvelgiant į vartotojų poreikį, išskaičiuotą profesinės sąjungos mokestį pervesti skirtingiems partneriams, Personalas ir atlyginimai->Konfigūracija-> papildomai sukurtas kintamasis PMT1 ir atskaitymas PMS1.
Darbuotojo(-jų), kurio profesinės sąjungos mokestis turi būti pervedamas kitam partneriui, kortelėje pasirenkamas PMT1. Įrašoma reikšmė. DU žiniaraštyje bus priskaičiuotas atskaitymas PMS1.

Personalas ir atlyginimai->Konfigūracija->Priskaitymai/atskaitymai-> išfiltruokite PMS1->Atidarius eilutėje Gavėjo tipas pasirinkite “Partneris”.
Sekančioje eilutėje reikia nurodyti partnerį, kuriam turi būti pervedamas išskaičiuotas profesinės sąjungos mokestis.

6. Atostogų funkcionalumas

Darbo sutartis->Atostogos->Atostogų norma-> atnaujintas funkcionalumas:

 • Kai pareigybės Darbo sritis  yra Pedagoginis darbuotojas, atostogų norma uždarant periodus (tabelius) ir ateities perioduose, nepriklausomai nuo darbo stažo, nesikeis- išliks 40 dienų.  (Iki šiol buvo registruojama problema, kad suėjus 10 m. darbo stažui atostogų norma automatiškai pasikeičia +3 d. ir vėliau kas 5 m. +1 d.)
 • Kai pareigybės tipas Valstybės tarnautojas ar Valstybės politikas, atostogų norma uždarant periodus (tabelius) ir ateities perioduose priklausomai nuo valstybės tarnybos darbo stažo bei periodinių atostogų normos perskaičiavimų priklausomai nuo darbo stažo, turi kurtis teisingai.

ATASKAITOS

1.Ataskaita DU5_12 Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis:                   

 • stulpelyje “NPD” atnaujinta NPD skaičiavimo formulė, galiojanti nuo 2022-06-01.
 • stulpelyje  Priedas už stažą  patikslinta taisyklė dėl valstybės tarnautojų darbo stažo procento dydžio- kai darbuotojo  darbo stažas daugiau nei 30 metų, maksimaus stažo procentas turi būti  30 proc.

2. Ataskaita DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė – atnaujinta taisyklė, kad iš personalo tabelių būtų sugeneruojamos dienos ir  žymėjimų pavadinimai iš personalo nustatymuose esančios žymėjimų grupės- TEFDL Tabelio eilutė – faktiškai dirbtas laikas.

3. Atsižvelgiant į finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“pakeitimo” naują redakciją  2022 m. birželio  14 d. įsakymo Nr. 1K-216,  sistemoje yra atnaujintos ataskaitos:

 • FR01_1 Finansinės būklės ataskaita FONDAI (2 VSAFAS, 1 priedas) –
  • Atnaujinta ataskaitos spausdinio antraštė ir pasirašančiųjų asmenų informacija;
  • Pakeista  apvalinimo informacija: vietoj Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais į Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų;
  • A dalies eilutės pavadinimas pakeistas iš  Kitas ilgalaikis turtas  į Mineraliniai ištekliai;
  • A dalyje įterpta V. eilutė Kitas ilgalaikis turtas;
  • Ataskaitos konfigūracijoje, A dallies IV. ir V. eilutėse priskirtos atitinkamos sąskaitų plano sąskaitos.
 • FR01_2 Finansinės būklės ataskaita BĮ (2 VSAFAS, 2 priedas) –
  • Atnaujinta ataskaitos spausdinio antraštė ir pasirašančiųjų asmenų informacija;
  • Pakeista  apvalinimo informacija: vietoj Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais į Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų;
  • A dalies 3. eilutės pavadinimas pakeistas iš  Infrastruktūros ir kiti statiniai į Infrastruktūros statiniai;
  • A dalies 4. eilutės pavadinimas pakeistas iš  Nekilnojamosios kultūros vertybės į Kiti statiniai;
  • A dalies 7. eilutės pavadinimas pakeistas iš  Kilnojamosios kultūros vertybės į Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas;
  • A dalies 8. eilutės pavadinimas pakeistas iš  Baldai ir biuro įranga į  Kultūros ir kitos vertybės;
  • A dalies 9. eilutės pavadinimas pakeistas iš  Kitas ilgalaikis materialusis turtas į  Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai;
  • A dalies 10. eilutė panaikinta;
  • A dalies IV eilutės pavadinimas pakeistas iš Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas į Mineraliniai ištekliai;
  • A dalyje įterpta V. eilutė Kitas ilgalaikis turtas;
  • Ataskaitos konfigūracijoje, aukščiau išvardintose A dalies eilutėse atitinkamai perskirstytos buvusios ir priskirtos naujos sąskaitų plano sąskaitos.

APSKAITA

Atsižvelgiant į LR  finansų ministro  įsakymo 2008 m. gruodžio 22 d. Nr. 1K-455 “Dėl Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo”  naują redakciją 2022 06 13 įsak. Nr. 1K -211, biudžetinių  ir viešųjų  įstaigų portfeliuose Apskaita->Sąskaitų planas  yra atnaujintas sąskaitų planas, turto grupių sąrašas bei papildyti Sąskaitų plano sąskaitų tipai:

1. Pakeisti pavadinimai  grupuojančiose ir detaliose sąskaitų plano sąskaitose:

Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas

 iki 2022-06-13

Sąskaitos pavadinimas

nuo 2022-06-14

113 Patentai ir kitos licencijos Patentai, autorių ir kitos teisės
1130001 Patentų, autorių ir kitų  teisių įsigijimo savikaina Patentų, autorių ir kitų  teisių įsigijimo savikaina
1130003 Patentų ir kitų licencijų nuvertėjimas Patentų, autorių ir kitų teisių nuvertėjimas (-)
1130004 Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-) Patentų, autorių ir kitų teisų sukaupta amortizacija (-)
114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Nematerialiosios vertybės
1140001 Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina
1140003 Literatūros, mokslo ir meno kūrinių nuvertėjimas (-) Nematerialiųjų vertybių nuvertėjimas (-)
1203 Infrastruktūros ir kiti statiniai Infrastruktūros  statiniai
17 Kitas ilgalaikis turtas Mineraliniai ištekliai
171 Išankstinės įmokos pagal nuomos, draudimo ir panašias sutartis Mineraliniai ištekliai
1710001 Išankstinės įmokos pagal nuomos, draudimo ir panašias sutartis Mineralinių išteklių įsigijimo savikaina
1710003 Išankstinių įmokų pagal nuomos, draudimo ir panašias sutartis nuvertėjimas (-) Mineralinių išteklių padidėjimas/sumažėjimas

2. Sukurtos naujos grupuojančios  ir detalios sąskaitų plano sąskaitos:

Sąskaitos kodas Sąskaitos pavadinimas Pozicija Sąskaitos tipas
12011 Laisva valstybinė žemė Grupuojanti Debetinė
1201101 Laisvos valstybinės žemės įsigijimo savikaina Detali Debetinė
1201103 Laisvos valstybinės žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas Detali Kreditinė
12012 Sklypai (valstybinė žemė) Grupuojanti Debetinė
1201201 Sklypų (valstybinės žemės) įsigijimo savikaina Detali Debetinė
1201203 Sklypų (valstybinės žemės)  vertės padidėjimas arba sumažėjimas Detali Kreditinė
12013 Sklypai (savivaldybių žemė) Grupuojanti Debetinė
1201301 Sklypų (savivaldybių žemės) įsigijimo savikaina Detali Debetinė
1201303 Sklypų (savivaldybių žemės)  vertės padidėjimas arba sumažėjimas Detali Kreditinė
1211 Kiti statiniai Grupuojanti Debetinė
1211001 Kitų statinių įsigijimo savikaina Detali Debetinė
1211003 Kitų statinių nuvertėjimas (-) Detali Kreditinė
1211004 Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) Detali Kreditinė
1212 Kitos vertybės Detali Debetinė
1212001 Kitų vertybių įsigijimo savikaina Detali Debetinė
1212003 Kitų vertybių nuvertėjimas (-) Detali Kreditinė
1212004 Kitų vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-) Detali Kreditinė
18 Kitas ilgalaikis turtas Grupuojanti Debetinė
181 Kitas ilgalaikis turtas Grupuojanti Debetinė
1810001 Kito ilgalaikio turto įsigijimo savikaina Detali Debetinė
1810003 Kito ilgalaikio turto nuvertėjimas (-) Detali Kreditinė
1810004 Kito ilgalaikio turto sukaupta amortizacija/nusidėvėjimas (-) Detali Kreditinė

3. Pakeisti Turto grupių pavadinimai:

Grupės kodas Buvę pavadinimai Nauji pavadinimai
1130000 Patentai ir kitos licencijos Patentai, autorių ir kitos teisės
1140000 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Nematerialiosios vertybės
1203000 Infrastruktūros ir kiti statiniai Infrastruktūros statiniai
1720000 Kitas ilgalaikis turtas Mineraliniai ištekliai
1203200 Kiti statiniai Kiti statiniai (iki 2022-06-13)

4. Sukurtos naujos turto grupės:

 
Grupės kodas Turto grupės pavadinimas
1201100 Laisva valstybinė žemė
1201200 Sklypas (valstybinė žemė)
1201300 Sklypas (savivaldybės žemė)
1211000 Kiti statiniai (nuo 2022-06-14)
1212000 Kitos vertybės
1810000 Kitas ilgalaikis turtas

SVARBU!

Papildžius sąskaitų planą naujomis DK sąskaitomis ir esant poreikiui perkelti DK likučius iš vienos DK sąskaitos į kitą, programoje turėtų būti kuriama Ilgalaikio turto operacija Ilgalaikio turto grupės keitimas, pasirenkant naują turto grupę.

5. Atnaujinti Sąskaitų plano sąskaitų tipai, susiję su Ilgalaikio turto įsigijimo, nusidėvėjimo ir  perkainojimo korespondencijomis, papildant juos naujomis DK sąskaitomis ir turto grupėmis.

ILGALAIKIS TURTAS

Atsižvelgiant į   finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. birželio 14 d. įsakymu  Nr. 1K-217 ir  2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1K-218  naujai patvirtintus standartų priedus, modulyje Ilgalaikis turtas  yra atnaujinta  Ilgalaikio turto kortelės pagrindinė informacija:

1.IT kortelės pagrindinės informacijos lange, lentelės Klasifikacija eilutė Naudojimo būklė papildyta nauju kriterijumi “Laikinai nenaudojamas veikloje”

2. IT kortelės pagrindinės informacijos lange, lentelėje Klasifikacija, sukurta nauja eilutė “Ilgalaikio turto įsigijimo ir naudojimo sutartys su pasirenkamu kriterijumi.

Kriterijų pasirinkimui, sukurtas naujas sąrašas “Ilgalaikio turto įsigijimo ir naudojimo sutartys”:

 • Įsigyta pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančią sutartį;
 • Sudaryta valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis;
 • Turtas, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ;
 • Turtas, užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija.

3. IT kortelės pagrindinės informacijos lange, lentelėje Turto įvertinimas, kai turto įvertinimo metodas yra Tikroji vertė,  sukurta nauja privaloma eilutė Ilgalaikio turto tikrosios vertės nustatymo būdas su pasirenkamu kriterijumi.

 

Kriterijų pasirinkimui, sukurtas naujas sąrašas “Ilgalaikio turto tikrosios vertės nustatymo būdas”:

 • Vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų;
 • vidutinė rinkos vertė;
 • vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina;
 • įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė

Ilgalaikio turto operacija kurios  tipas “Ilgalaikio turto perdavimas  papildyta naujomis eilutėmis:

 • Įsigijimo ir naudojimo sutartys;
 • Tikrosios vertės nustatymo būdas;
 • Naudojimo būklė.

Ilgalaikio turto kortelių sąrašo langas papildytas dviem naujais stulpeliais:  “Ilgalaikio turto tikrosios vertės nustatymo būdas” ir “Ilgalaikio turto įsigijimo ir naudojimo sutartys”.

 

SVARBU!!!

Iki atnaujinimo sukurtose IT kortelėse,  kiekvienoje iš jų reikės kurti operaciją “Ilgalaikio turto perdavimas  ir užpildyti privalomą laukelį Ilgalaikio turto tikrosios vertės nustatymo būdas bei laukelį “Ilgalaikio turto įsigijimo ir naudojimo sutartys” (pagal poreikį).

Pagal suvestus kriterijus  bus formuojami duomenys naujai patvirtintuose standartų prieduose, P.S. Naujos ataskaitos sistemoje bus realizuojamos artimiausiu metu.