2022 m. lapkričio 8 d.

1.74.35.xxxx

ILGALAIKIS TURTAS

 1. Kuriant naują ilgalaikio turto kortelę su Įvertinimo metodu [Įsigijimo savikaina atėmus nusidėvėjimą/amortizaciją ir nuvertėjimą] eilutė [Likusi nusidėvėjimo trukmė] nustatyta kaip privaloma– turės būti nurodyta trukmė mėnesiais. Jeigu likusios nusidėvėjimo trukmės nėra – įrašomas 0 mėn.
 2. Kuriant naują ilgalaikio turto kortelę su Įvertinimo metodu [Įsigijimo savikaina atėmus nusidėvėjimą/amortizaciją ir nuvertėjimą], įvedus Tarnavimo trukmę bei Likusią nusidėvėjimo trukmę mėnesiais bet nepažymėjus varnelė eilutėje [Taikyti nusidėvėjimą], paspaudus funkcinį mygtuką [Saugoti], eilutė [Taikyti nusidėvėjimą] taps privaloma pažymėti, jeigu eilutės Likusi nusidėvėjimo trukmė įvestų mėnesių skaičius bus didesnis nei 0.
 3. Realizuotas funkcionalumas, kad IT operacijų laukas “Pastabos” būtų privalomas pagal programos nustatymuose nurodytus  Ilgalaikio turto operacijų tipus. Navigacija->Administravimas->Programos nustatymai->sukurta nauja nustatymų grupės eilutė “Privalomas pastabos laukas operacijose”. Stulpelyje “Reikšmė” yra įvesti Ilgalaikio turto operacijų tipų kodai, kurie nurodo, kurių operacijų tipai turės privalomą lauką “Pastabos”. Kodai atitinka šias ilgalaikio turto kortelės operacijas:
  • 37 – Ilgalaikio turto įsigijimo koregavimas;
  • 38 – Ilgalaikio turto vertės didinimas;
  • 39 – Ilgalaikio turto vertės mažinimas;
  • 46 – Ilgalaikio turto nurašymas;
  • 48 – Ilgalaikio turto perdavimas.Pagal vartotojų poreikį bus galima arba papildyti nustatymų reikšmę naujais operacijų tipais, arba panaikinti lauko “Pastaba” privalomumą ištrinant įvestus kodus programos nustatymuose.

DARBO UŽMOKESTIS

 1. Atnaujintas suminės DLN skaičiavimas, kad neatvykimo į darbą atveju dėl ligos, pravaikštų, papildomo poilsio laiko darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba vaiką/vaikus iki dvylikos metų ir kt., išskyrus atostogas, komandiruotes, suminė DLN būtų mažinama valandomis iš grafiko, nesvarbu ar ta neatvykimo į darbą diena yra darbo diena ar poilsio. Jeigu  tabelyje bus žymėjimas sukurtas iš operacijų su tipu Nedarbingumas arba Kita, tų dienų  FD valandos iš grafiko mažins suminę DLN. Jeigu tabelyje bus pridėtas žymėjimas ranka, pvz. M Papildomo poilsio laikas darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba vaiką/vaikus iki dvylikos metų, to žymėjimo valandos mažins suminę DLN. Tabelyje ranka patikslinus dieną– pridėjus  žymėjimą, reikia įrašyti valandas prie to žymėjimo ir užrakinti tą dieną. To darbuotojo tabelio eilutėje būtina spausti [Pildyti tabelius]- kad persiskaičiuotų suminės DLN valandos po rankinės korekcijos.Svarbu:Po sistemos  atnaujinimo, lapkričio mėnesio pabaigoje, prieš uždarant tabelius,  reikia  perpildyti tuos suminės apskaitos darbuotojų  tabelius, kuriuose yra žymėjimų pridėtų ranka arba  iš personalo operacijų (su A žymėjimu tabelių perpildyti nereikia).

ATASKAITOS

 1. MyLOBster apskaitos programoje yra realizuota nauja konsoliduota ataskaita Biudžeto plano vykdymo ataskaita.

  Į šią ataskaitą duomenys bus patraukiami pagal konfigūracijoje išrinktus asignavimų valdytojus iš biudžeto planų pagal metus, kurie nurodyti ataskaitos filtro eilutėje “Metai”

  Ataskaitoje detaliai surenkama informacija pagal  biudžeto planus, Asignavimų valdytojus, padalinius, produktus, sąmatų detalizacijas, susietų su biudžeto planais mokėjimų  bei susietų neapmokėtų pirkimo sąskaitų informacija.

  Realizuojant naują ataskaitą, Biudžeto plano detalėse yra sukurtas naujas stulpelis “Atsakingas asmuo”, su darbuotojo pasirinkimu iš sąrašo.

  Norint priskirti atsakingą asmenį patvirtintame biudžeto plane, reikės jį  Redaguoti

 2. Modulis  “Ataskaitos” papildytas nauja ataskaita CR1_7 Lankomumo ataskaita (detali).

  Ataskaita skirta detaliam duomenų  atvaizdavimui ir pasitikrinimui, kai lankytojo maitinimų skaičius kas dieną gali būti skirtingas. (Aktualu pailgintos grupės lankytojams).

  Pvz.: vieną dieną matinimas pilnas -pusryčiai, pietūs, pavakariai, antrą dieną pasirinktas maitinimas – tik pusryčiai, trečią- pietūs, pavakariai ir t.t.

  Stulpleyje Apmokėtinos lankymo dienos – sumuojamos  lankymo (maitinimo) dienos pagal įkainius (maitinimus).

  Stulpelyje “Praleista dienų iš viso”- sumuojamos nelankymo dienos iš operacijų, bei tos dienos, kuriomis nėra konkretaus įkainio  maitinimo žymėjimo

  Ataskaitoje atvaizduojamas kiekvieno galiojančio įkainio (maitinimo) tarifas (kaina) iš lankytojo sutarties bei  mokėjimo lengvatos procentas.

   

  Jeigu lankoma Pailginta grupė, ataskaitoje taip pat atvaizduojamas atskira eilute Pailgintos grupės sumos įkainis, grupės lankymas.

  PGS eilutės stulpelyje Apmokėtinos lankymo dienos nėra sumuojamos dienos, kadangi mokesčio dydis yra pastovus, priklausomai nuo lankymo.

   

  Jeigu naujas lankytojas įstaigą pradėjo lankyti ne nuo mėnesio pirmos dienos- iki sutarties įsigaliojimo dienos bus žymimos brūkšneliais –.

  Taip pat brūkšneliais (–)žymimos tos dienos, kuriose neįvestas joks žymėjimas.

  Todėl jeigu lankytojas nesirenka kurią dieną maitinimo, bet lanko tik pailgintą grupę, turi būti tą dieną kuriama operacija su PGR žymėjimu.

  Ataskaitos apačioje  kiekvieną dieną ir pagal kiekvieną įkainį susumuojamas maitinimų ir pailgintą grupę lankiusių lankytojų skaičius.