2022 m. kovo 8 d.

1.74.32.xxxx

MOKĖJIMAI

 1. Pasitaiko atvejų, kai prie partnerio ar darbuotojo pridedamas neteisingas banko sąskaitos numeris (su neteisingu simbolių skaičiumi). Tokiu atveju toliau kuriant mokėjimo nurodymus bei formuojant mokėjimo nurodymo failiukus yra gaunamas klaidos pranešimas.

  Atnaujinus funkcionalumą, kuriant mokėjimo nurodymo failiuką, pranešimo tekste prie nurodytos netaisyklingos banko sąskaitos bus sugeneruojama ir darbuotojo vardas, pavardė arba partnerio pavadinimas.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Personalas ir atlyginimai modulyje, Konfigūracijoje sutvarkyta galimybė pačiam vartotojui sukurti ir išsaugoti naują Komandiruočių šalį.
 2. Jeigu darbuotojo darbo užmokestis detalizuotas iš kelių sąmatų, arba mėnesio eigoje yra keletas tarpinių mokėjimų, generuojant ar siunčiant darbuotojo darbo užmokesčio lapelius, mokesčių sumos yra sugeneruojamo pagal kiekvieną detalizaciją atskirai, dėl ko labai išsiplečia eilučių skaičius lentelėje  Realizuota galimybė siunčiant darbuotojams atlyginimo lapelius iš DU mokėtinų sumų pažymėti varnele, sumuoti eilutes ar ne  Siunčiant atlyginimo lapelius su varnele “Sumuoti eilutes” , mokesčių eilutės, kurių kintamojo kodukas yra tas pats, bus susumuojamos ir lapelyje pateikiamos vienoje to mokesčio eilutės sumoje  Tokia pati pasirinkimo galimybė yra sukurta DU5_4 Atlyginimo lapelis ataskaitos konfigūracijoje.
 3. Programoje sukurti du nauji premijų kintamieji:

  • PUK Premija (už ketvirtį), kuri priskirta prie VDU ketvirtinės premijos skaičiavimui skirtų priskaitymų grupės;

  • MVIS Metinė vienkartinė išmoka, kuri priskirta VDU vienos ketvirtosios skaičiavimui skirtų priskaitymų grupei.

 4. Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 14 d. LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo ir  papildymo įstatymu Nr. XIV-750, nuo 2022-01-01 asmenys, atlygintinai einantys renkamąsias ar skiriamąsias pareigas, tame tarpe ir savivaldybių tarybų nariai, yra draudžiami tik pensijų socialiniu draudimu ir sveikatos draudimu (VSD įstatymo 4 straipsnio 6 dalis).

  Renkamąsias ar skiriamąsias pareigas einatys asmenys yra savivaldybių tarybų nariai, darbo ginčių komisijų nariai ar kitų tarybų, komisijų, komitetų nariai, gaunantys atlygį už dalyvavimą posėdžiuose ar kitą veiklą.

  Įsigaliojus pakeitimams, programoje realizuotas funkcionalumas, dėl kitokio dydžio “Sodros” įmokų skaičiavimo šiems asmenims.  Sukurta nauja kintamojo reikšmė RASP “Renkamąsias ar skiriamąsias pareigas einantys asmenys”, kurią reikia pridėti renkamąsias ar skiriamąsias pareigas einančių asmenų darbo sutartyse.

  Tarybos narių ar komisijų narių (ne savivaldybės darbuotojų) darbo sutartyse renkamės Redaguoti darbo sutartį. Atidarius darbo sutarties  “Kintamųjų reikšmės” spaudžiame Naujas ir pridedame kintamojo reikšmę RASP Renkamąsias ar skiriamąsias pareigas einantys asmenys. Eilutėje Reikšmė uždedame varnelę ir įrašome “Galioja nuo” datą.

  Darbo sutartyje pridėjus  kintamojo reikšmę RASP “Renkamąsias ar skiriamąsias pareigas einantys asmenys”, darbo užmokesčio žiniaraštyje  nuo 2022-01-01 bus:

  • priskaičiuojamas naujas  Mokesčio priskaitymas SODRASTN “SODRA tarybos narių mokesčio suma” (pagal konfigūracijoje sukurtą naują pensijų socialinio draudimo tarifą SODRATTN 8,72 proc.);

  • priskaičiuojamas PSDS Privalomasis sveikatos draudimas( pagal konfigūracijoje galiojantį tarifą PSDT 6,98 proc.);

  • priskaičiuojamas PKPS Papildomo kaupimo pensijai suma priskaitymas (pagal  prie darbuotojo kintamųjų reikšmių pridėtą PIP reikšmę);

  • neskaičiuojamas DSODRAS  “Darbdavio SODRA mokestis” priskaitymas.

PRIEŽIŪRA

 1. Priežiūros modulyje sukurtas naujas kintamasis PGS  Pailgintos grupės mokesčio suma ir priskaitymas PGMOK Pailgintos grupės mokestis.

  Vaiko sutartyje pasirinkus kintamąjį PGS  Pailgintos grupės mokesčio suma ir įvedus reikšmę,  žiniaraštyje bus skaičiuojamas PGMOK Pailgintos grupės mokestis –  pastovus tos reikšmės dydis jeigu lankyta visą mėnesį arba nelankyta mažiau nei dvi savaites (įskaitant šventines dienas tame periode).

  Jeigu nelankyta daugiau nei dvi savaites  – mokestis neskaičiuojamas visai.

  Tam kad naujo priskaitymo suma patektų į pardavimo sąskaitas, reikia lankomumo nustatymuose pridėti produktą.

  Renkamės Priežiūra->Lankomumo nustatymai->Priskaitymai/atskaitymai->PGMOK Pailgintos grupės mokestis->Atidaryti.

ATASKAITOS

 1. Pakoreguota AT3 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas ataskaitos adreso eilutė, kurioje šalia įstaigos/įmonės adreso bus sugeneruojamas ir el. pašto adresas, jeigu bus suvestas įstaigos/įmonės partnerio kortelės lentelėje “Komunikacijos”.
 2. Optimizuotos šių ataskaitų generavimo taisyklės generavimo laikotarpiui sutrumpinti:
  • BP6 Savivaldybės biudžeto vykdymas pagal partnerius;
  • FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai.
 3. Atlikti ataskaitos PV2 Atostogų likučių ataskaita (Suminė) pakeitimai, kad nebūtų generuojami tie darbuotojai ir nepanaudotų atostogų likučiai, kurių atleidimo (darbo sutarties nutraukimo) data sutampa su ataskaitos generavimo data.

  Ataskaitoje PV2 Atostogų likučių ataskaita (Suminė) patikslinta VDU patraukimo taisyklė (padaryta tokia pati kaip PV1 ataskaitoje), pavyzdžiui,  jeigu ataskaitą generuojate 202x-12-31 dienai ir reikia rezervo skaičiavimui VDU iš trijų paskutinių 10, 11 ir 12 mėnesių, tuomet reikia sukurti, uždaryti ir detalizuoti 01 mėnesio DU žiniaraščius, kad pasiskaičiuotų VDU tarpinėse sumose iš 10, 11 ir 12 mėnesių (01 mėn. tabelių uždaryti nereikia).

  Jeigu ataskaitą generuosite 202X-12-31 neuždarius/nedetalizavus 01 mėnesio DU žiniaraščių, tuomet rezervo skaičiavimui bus paimtas VDU iš 12 mėnesio DU žiniaraščio ( kuris skaičiuojamas iš 9,10,11 mėnesių).

 4. Atlikti PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita pakeitimai, kad generuojant už praėjusį laikotarpį joje būtų patraukiami darbuotojai, kurių darbo sutartys jau nutrauktos, bet ataskaitos generavimo datai dar buvo galiojančios.

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 1. Realizuota galimybė Strateginio veiklos plano priemonės lygmenyje matyti priemonei sukurtą Biudžeto planą. Peržiūrą galima atlikti atsidarius konkrečią priemonę ir joje pasirinkus skiltį Biudžetų planai.  Susiję biudžeto planai gali būti atidaromi tiesiai iš priemonės dvigubu paspaudimu, ar užfiksavus kursorių ant Biudžeto plano spaudžiant [Atidaryti].

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

 1. Ijungtas TLS 1.2 palaikymas SMTP protokolui. Šie pakeitimai tiesiogiai įtakoja elektroninių pranešimų siuntimą iš sistemos.