2022 m. gegužės 19 d.

1.74.33.xxxx

PRIEŽIŪRA

 1. Realizuota galimybė įrašyti pranešimo tekstą siunčiant priežiūros kvitelius paslaugų gavėjams. Pranešimo tekstą galima įvesti modulyje Planavimas , skyrelyje Pranešimų šablonai atidarius šabloną su antrašte Priežiūros kvitų siuntimo pranešimas.Tekstą reikia įsivesti pranešimo dalyje. Įvedus pranešimą spaudžiame Saugoti ir uždaryti. Įvestas tekstas bus bendras visiems paslaugų gavėjams, gaunantiems priežiūros kitus. Įvestą pranešimą paslaugų gavėjai matys  gavus  el. laišką  su  priežiūros kvitu, kurį  iš programos reikia išsiųsti  įprastu būdu – masiniame procese Tėvų įnašų pardavimo sąskaitų automatinis patvirtinimas paspaudus mygtuką Generuoti ir siųsti.

SANDĖLIS

 1. Sandėlis ->Vidinės operacijos-> op. tipas “Nurašymas” – atnaujintas funkcionalumas, kad nurašant atsargas, kurios įsigytos iš kelių finansavimo šaltinių, operacijos detalėse pridėjus Ilgalaikio turto vienetą, ši detalė patektų prie kiekvieno finansavimo šaltinio detalizacijų eilutės sumos.

STRATEGINIS PLANAVIMAS

 1. Atnaujintas funkcionalumas, kai paspaudus mygtuką Generuoti lėšų planą arba pildant duomenis ranka , strateginio veiklos plano priemonių lygmenyje, stulpelyje “Lėšų planas” būtų atliekamas sumavimas, kai asignavimų sumos sugeneruojamos arba įvedamos tik Turto arba tik Išlaidų stulpeliuose. Iki šiol stulpelyje “Lėšų planas” buvo sumavimas tuo atveju, kai sumos buvo abejuose – turto ir išlaidų stulpeliuose.

ATNAUJINIMAI, SUSIJĘ SU FUNKCIONALUMO REALIZAVIMU DĖL DĖL IŠMOKĖTŲ B KLASĖS PAJAMŲ PATRAUKIMO Į GPM312 ATASKAITOS L  PRIEDĄ

VEIKLŲ IR UŽDUOČIŲ VALDYMAS

 1. Partnerio kortelės “Pagrindinė informacija” lange, kai partnerio tipas Privatus asmuo:
 • sukurti du nauji laukeliai:
  • Verslo liudijimo Nr.;
  • Veiklos pažymos Nr.
 • atnaujintas eilutės pavadinimas – buvęs pavadinimas “Paso Nr.“ pakeistas į Paso Nr./ID kortelės Nr./Leidimo gyventi LR Nr. Nauji laukeliai sukurti prie partnerio, kurio tipas Privatus asmuo, esant poreikiui, įvesti  Verslo liudijimo numerį., Indv. Veiklos pažymos numerį, ID kortelės ar leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį. Jeigu prie partnerio bus įvestas tik asmens kodas, jo užtenka informacijos patraukimui į GP312 ataskaitos L priedo L1 laukelį. Jeigu  prie partnerio bus įvestas ir  asmens kodas ir  pvz. Verslo liudijimo numeris ,  į GP312 ataskaitos L priedo L1 laukelį  bus parenkamas asmens kodas.

PIRKIMAI

 1. Pirkimo sąskaitos “Pagrindinė informacija” lange sukurti du nauji laukeliai:
 • Pajamų mokesčio tarifas;
 • Išmokų rūšies kodas.

        ! Laukeliai yra aktyvūs kuriant naują pirkimo sąskaitą ir jau patvirtintose sąskaitose, todėl bus  galima  įvesti tarifus bei kodus praėjusio laikotarpio pirkimo sąskaitose.

         Pajamų mokesčio tarifas laukelyje išsiskleidžia sąrašas su galimais mokesčio tarifų dydžiais:

         Jeigu gyventojui išmokėtos B klasės išmokos, kurios apmokestinamos atitinkamu tarifu, pirkimo sąskaitoje pasirenkama atitinkama B klasės tarifo eilutė.

        Jeigu gyventojui išmokėtos neapmokestinamos  B klasės išmokos, arba nuo kurių nesumokėtas gyventojų pajamų mokestis (kai GPM312 ataskaitoje reikia nurodyti 0,00 GPM tarifą),

         tuomet  reikia rinktis B – Neapmokestinamos pajamos tarifą

        Išmokų rūšies kodas laukelyje yra galimybė iš sąrašo pasirinkti išmokėtų B klasės išmokų rūšies kodą.     

Pilnas išmokų rūšies sąrašas su pavadinimais pasitikrinimui matomas atidarius laukelio pradžioje esantį Sąrašo simbolį:

       Jeigu išmokant gyventojui B klasės išmokas buvo sumokėtas Gyventojų pajamų mokestis ir yra sukurta atskira pirkimo sąskaita, kurios partneris yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įm. kodas 188659752 (VMI), Ši pirkimo sąskaita turės būti susieta su pirkimo sąskaita, kuri sukurta dėl išmokų išmokėjimo gyventojui, t.y. atidarius VMI pirkimo sąskaitos skyrelį “Susiję objektai”  reikės spausti Pridėti ir pasirinkti patvirtintą  sąskaitą gyventojui.

Duomenų filtravimui pirkimų paieškos langas papildytas naujais išrinkimo kriterijais.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje sukurta nauja kintamojo reikšmė  UNLG – Užsienietis, neturintis leidimo gyventi LT. Nauja kintamojo reikšmė skirta įdarbintiems užsieniečiams, kurie neturi laikino arba nuolatinio leidimo gyventi Lietuvoje – tokiems darbuotojams neturi būti skaičiuojamos  PSD – Privalomas sveikatos draudimas įmokos. Kintamojo UNLG Užsienietis, neturintis leidimo gyventi LT reikšmė pridedama darbuotojo kortelėje pasirinkus Kintamųjų reikšmės. Kintamuosiuose pridėjus UNLG – Užsienietis, neturintis leidimo gyventi LT, eilutėje Reikšmė reikia pažymėti varnelę ir įrašyti Galioja nuo datą.  Pridėjus šį kintamąjį, DU žiniaraštyje darbuotojui nebus išskaitomos PSD įmokos.
 2. Sukurtas naujas priskaitymas PIN Piniginė išmoka darbuotojui, kuri traukiama į VDU skaičiavimą įprastai.

ATASKAITOS

 1. Pagal naujai realizuotą funkcionalumą dėl B klasės pajamų, papildytos ataskaitos GPM312 L priedo taisyklės duomenų patraukimui  iš pirkimo sąskaitų modulio.
 2. Papildytą ataskaitos “NT_2 NT: Nenaudojamas” bei konsoliduotos ataskaitos NT: Nenaudojamas taisyklė, kad pagal datos filtre įvestą laikotarpį būtų sugeneruojami tie resursai, prie kurių atributo “Nenaudojimo priežastis”  įvesta “Galioja nuo“  data patenka į tą intervalą. Jeigu prie resurso atributo “Nenaudojimo priežastis”  nebus nurodyta “Galioja nuo” data, tuomet minėtose ataskaitose resusas bus  sugeneruojamas visada, nepriklausomai nuo  datos filtre įvestos datos periodo.
 3. Atnaujinta ataskaitos DU10 SAM lauko P3- bendras įmokų tarifas taisyklė. Į šio lauko reikšmę nebus įtraukiamas PSD tarifas, jeigu darbuotojo kortelėje bus pridėta nauja Kintamojo reikšmė  UNLG – Užsienietis, neturintis leidimo gyventi LT.
 4. Atnaujinta ataskaita DU6 – 1-SD  pranešimas apie socialinio draudimo pradžią (įdarbinimą). Naujoje  ataskaitos versijos eilutėje  U1 nurodoma, ar apdraustasis asmuo yra užsienietis, pažymint laukeliuose  U1.1 („ne“) arba U1.2 („taip“) :
  • kai prie darbuotojo sistemoje YRA pridėta  kintamojo reikšmė UNLG – Užsienietis, neturintis leidimo gyventi LT, generuojant DU6 – 1-SD ataskaitą 2 laukelyje bus pažymėta  “Taip”;
  • kai prie darbuotojo sistemoje NĖRA pridėta kintamojo reikšmės UNLG Užsienietis, neturintis leidimo gyventi LT, generuojant DU6 – 1-SD ataskaitą1 laukeluje bus pažymėta  “Ne”.
 5. Atsižvelgiant į LR  finansų ministro  įsakymą “Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1k-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ 2022 m. kovo 2 d. pakeitimo įsakymą 1K-74”, atnaujintos  ataskaitos:
  • biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1) (programoje- BP14_2 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų (1K-464);
  • biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2) (programoje BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2) ir BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas);
 6. Atsižvelgiant į Finansų ministro įsakymą “Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2022-02-21 įsakymą Nr. 1K-49”, pakeista ataskaita Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas „Mokėtinų sumų ataskaitos forma“ (programoje AT14_1 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4). Detali  ir AT14_2 Mokėtinų sumų  ataskaita (9 priedas) – forma papildyta ekonomine eilute 6.6. Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai.
 7. Patikslintas ataskaitos “BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas)” generavimas- suminės informacijos  suvestinė  perkelta iš paskutinio excel puslapio į pirmą.
 8. Patikslintos ataskaitos DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė eilučių “Dirbta dienų”, “Atosotgauta dienų” taisyklės, kad darbuotojų, kuriems programoje sukurtos dvi ar daugiau darbo sutartys, ir darbo dienų skaičius pagal kelias darbo sutartis skiriasi, tuomet dirbtos ar atostogautos dienos nebūtų sumuojamos visų sutarčių, o būtų atvaizduojamas vienos sutarties maksimalus dirbtų (atostogautų) dienų skaičius.
 9. Statistinėms ataskaitoms  ST03 DA – 01 ir  KS02 Investicijų ketvirtinė statistinė ataskaita užkeltos naujos versijos.

APSKAITA

 1. Atsižvelgiant į LR  finansų ministro 2022 03 16 įsakymo Nr. 1K -89 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“  naują redakciją, biudžetinių  ir viešųjų  įstaigų portfeliuose  yra atnaujintas sąskaitų planas:
  • Pakeisti pavadinimai šiose grupuojančiose sąskaitų plano sąskaitose:
   • 683 Pervestinos sumos išteklių fondams pakeista į  683 Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą;
   • 714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams pakeista į 714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą;
   • 734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams pakeista į 734 Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir  savivaldybės iždą.
  • Sukurtos naujos grupuojančios  SP sąskaitos:
   • 735 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams;
   • 744 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą;
   • 745 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus Subjektams.

NEKILNOJAMAS TURTAS

 1. NT resurso atributuose atnaujintas funkcionalumas, kad  atributo Nenaudojimo priežastis eilutėje būtų aktyvūs datos “Galioja nuo” ir “Galioja iki” laukeliai datos įvedimui.