2021 m. rugpjūčio 19 d.

1.74.31.xxxx

 

PARTNERIAI

1. Realizuota galimybė iš mėnesinių Registrų centro pateikiamų asmenų registro failų “txt” formatu importuoti duomenis atnaujinant Partnerių pagrindinę informaciją: vardas, pavardė, adresas. Partneriai, kurių importo metu sistemoje nėra, sukurti nebus – bus atnaujinti tik esami.
Importo failas užkeliamas atsidarius Žemės nuomos mokesčio modulį → Asmenų registrai pasirenkant funkciją “Importuoti partnerius iš failo”

→ Iš failų pasirenkamas duomenų failas ir atsinaujinus informacijai, sistema informuoja apie pabaigą

BANKO SĄSKAITOS IR KASOS

1.Mokėjimai ->Banko sąskaitos/kasos -> kasos mokėjimų lange realizuota suminė eilutė

BIUDŽETO PLANAS

1.Finansavimas ir biudžetai -> Biudžeto planai atsidarius biudžeto plano vykdymą realizuota suminė eilutė.

ATASKAITOS

1.Generuojant konsoliduotą ataskaitą Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (2-SAV) ir naudojant funkciją “Išsaugoti į failus”, failiukai išsaugojami su failo tipu Microsoft Excel Worksheet (.xlsx) vietoj buvusio saugomo tipo Microsoft Excel 97-2003 Worksheet (.xls).

2.Atlikti pakeitimai ataskaitose Kasos pajamų orderis (KPO) ir Kasos išlaidų orderis (KIO): Padidintas KIO numerio šriftas, ataskaitų numeracijose paliktas tik numeris be serijos, atlikti kiti kosmetiniai ataskaitų pataisymai.

3. Papildyta FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ataskaitos 14 stulpelio Nebaigta statyba 2.2 eilutės “neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina” taisyklė – į šį laukelį bus patraukiama suma ne tik iš IT operacijų, bet ir iš gavimo (pirkimo sąskaita su tipu “Gavimas”) operacijos, kurios apskaitos įrašai atitinka taisyklę Debetas 12 klasės savikainos sąskaiutos ir Kreditas 4 klasės sąskaitos gautos. Taip pat sutvarkyta ataskaitos 14 eilutės “Apskaičiuota nuvertejimo suma per ataskaitini laikotarpį” visuose stulpeliuose (išskyrus 15 st) taisyklė, kad į ją netrauktų tų DK sąskaitų sumų, kurios atitinka 13 eilutės taisykles. T.y, kai gaunamas Ilgalaikis turtas su nuvertėjimu, ir operacija “Ilgalaikio turto perkainojimas” tvirtinama su korespondencija IT_04.1 IT nemokamai gauta (nuvertėjimas).

4.Papildyta ataskaitos FR04_2 Pinigų srautų ataskaita BĮ (5 VSAFAS, 2 priedas) I.5 eilutės 4 ir 5 stulpelių taisyklė pridedant
273% ekonominę klasifikaciją.

5. Pakoreguotos Ataskaitos DU5_4 Atlyginimo lapelis taisyklės, kad ateities periodų dienų nesumuotų “Sukaupta atostogų dienos” laukelyje.

6. Papildytos ataskaitos FR15_4 Finansavimo sumos pagal šaltinį (20 VSAFAS, 4 priedas) 5 -to stulpelio “Finansavimo sumų pergrupavimas*” visų eilučių taisyklės, kad būtų sugeneruojami duomenys, kai 4 klasės gauto finansavimo sąskaita koresponduojasi su 922000x Praėjusių laikotarpių koregavimo įtaka sąskaita.

7. Papildyta ataskaitos NE_9 Biudžetiniu istaigu pajamu imoku ataskaita (S7) 5-to stulpelio taisyklė, kad būtų patraukiamos 6953001 sąskaitos Debeto, kurios koresponduojasis su 24% DK sąskaita sumos su minuso ženklu.

8. Papildytos ataskaitų NE_2 Pažyma dėl finansavimo sumų – VB , NE_3 Pažyma dėl finansavimo sumų – SAV_B 1-mos lentelės “Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų“ taisyklė, pridedant DK sąskaitą 2282701.

9. Ataskaitose PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita, PV2 Atostogų likučių ataskaita (Suminė) ir PV4 Detali atostogų likučio ataskaita pagal sąrašą darbuotojai išrikiuoti abėcėlės tvarka.

10.Sutvarkyta, kad AT14_2 Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas) ataskaitos į 6 stulpelį “iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*” būtų patraukiamos 62% ir 52% sąskaitų skolos. Taipogi papildyta 5 stulpelio 3.3 eilutės taisyklė, kad būtų patraukiami 633% sąskaitos likičiai.

11. Atnaujintos ataskaitos BP22 Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 1-SAV (Pajamos) taisyklės pagal galiojančius teisės aktus.

12.Žemiau išvardintų ataskaitų filtras Vienetai ir apvalinimas papildytas nauju pasirinkimu: 1000 eurų, apvalinant 3 sk. po kablelio (4)

BP16_1 Programos sąmata (B-1) nuo 2019m.

FR19_35 Savivaldybės biudžeto pajamos (SB-1)

FR19_36 Biudžeto asignavimų suvestinė pagal funkcinę klasifikaciją (SB-2)

FR19_37 SB-3 Savivaldybės biudžeto asignavimų planas

12. Užkeltos naujos formų versijos ataskaitose ST03 DA – 01 ir KS02 Investicijų ketvirtinė statistinė ataskaita.

13. Patikslinta NT_6 NT: Pagal patikėjimo teisę valdomas ir konsoliduota NT: Pagal patikėjimo teisę valdomas ataskaitos, kad jeigu su resursu susieto IT kortelėje Įvertinimo metodas yra tikroji vertė, tuomet likutinė vertė būtų patraukiama iš laukelio “Balansinė vertė su perkainojimu”.

14. Patikslinta ataskaitos AT14_1 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4). Detali 3.3 eilutės taisyklė, kad duomenis trauktų ne iš MGS eilučių, o iš DK sąskaitų likučių. Taipogi tos pačios ataskaitos Gautinos sumos stulpelyje “Pradelstos skolos, Eur” bus sugeneruojamos skolos (gautinos sumos) , kurios susidaro atlikus mokėjimus su paskirtimi “Avansas Partneriui”, jeigu nuo apmokėjimo dienos jos bus nesudengtos 30 arba daugiau dienų. Iki šiol AT14_1 ataskaitoje pradelstas avansinių mokėjimų sumas generavo iš karto po jų sukūrimo ir patvirtinimo dienos.

15.Ataskaitoje PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita patikslinta VDU patraukimo taisyklė:

Pvz jeigu ataskaitą generuojate 202x-12-31 dienai ir reikia rezervo skaičiavimui VDU iš trijų paskutinių 10, 11 ir 12 mėnesių, tuomet reikia sukurti, paspausti skaičiuoti, uždaryti ir detalizuoti 01 mėneio DU žiniaraščius, kad pasiskaičiuotų VDU tarpinėse sumose iš 10, 11 ir 12 mėnesių. (01 mėn. tabelių uždaryti nereikia).
Jeigu ataskaitą generuosite neuždarius/nedetalizavus 01 mėnesio DU žiniaraščių, tuomet rezervo skaičiavimui bus paimtas VDU iš 12 mėnesio DU žiniaraščio ( kuris skaičiuojamas iš 9,10,11 mėnesių).

 

16.Papildyta ZNM03 Mokėtojų balansas ataskaitos stuelpelio “Priskaityta” taisyklė, kad patrauktų sumas iš buhalterinės pažymos, kai ji kuriama permokos perkėlimui iš vieno asmens kitam. Tokiu atveju BP detalizacijose turi būti nurodytas ŽNM produktas arba ŽNM delspinigių produktas, o tvirtinant 6953008 ir 6730002 DK Sąskaiotos koresponduojasi su 99% sąskaita.
Prie asmens, nuo kurio nurašoma permoka “Priskaityta” stulpelyje suma sugeneruota su pliusu, o prie asmens, kuriam permoka įkeliama – sugenruojama suma su minusu.

17. Sutvarkyta IT kortelės spausdinio ataskaitos BL01_9 Ilgalaikio turto apskaitos kortelės laukelis “Įsigijimo dokumento nr.” , kad ateitų infomacija iš IT kortelės laukelio “Įsigijimo dokumentas”. Prieš tai šis laukelis buvo sugeneruojamas tuščias.

18.Sutvarkyta ataskaitos “Sąskaita Faktūra” eilutė “Neapmokėtas likutis”, kai prie tam tikrų sąlygų buvo sugeneruojama neteisinga suma.

19. Sutvarkytos ataskaitos IT10 Ilgalaikio turto įsigijimo ir nurašymo ataskaita išrinkimo sąlygos, kad nebūtų dvigubinama vienos operacijos nurašymo suma prie skirtingų finansavimo šaltinių.

20. Sutvarkytas ataskaitos FR12_12 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (17 VSAFAS 12 priedas) 3 stulpelio duomenų surinkimas iš DK.

21. Sutvarkyta FA8 Mokesčio už vaikų išlaikymą ataskaita – sugeneruojamos priskaičiuotos ir kompensuojamos sumos tiems vaikams, kurių tą mėnesį sutartis nutraukiama. Iki pakeitimo buvo formuojama tuščia eilutė ataskaitoje prie to vaiko pavardės.

 

PIRKIMAI IR PARDAVIMA

1.Sutvarkyta sąskaitų faktūrų numerių validacija, kada leisdavo suvesti sąskaitą su tokiu pačiu numeriu. Pasikartojantys įrašai būdavo leidžiami tuo atveju, kada serijoje atsiranda lietuviška raidė. Validacijos funkcionalumas sutvarkytas.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

1.Sutvarkytas neteisingas DLNV Darbo laiko normos valandomis atvaizdavimas tabelio lange ir tuo pačiu VDU ataskaitose darbuotojams, kurių darbo sutartyse yra pridėtas darbo valandų normos kintamasis DDN Darbo dienų norma – prieš tai DLNV buvo pamažinta 1 prieššventine valanda.

2.Kuriant personalo atostogų operacijas, eilutėje “Atostoginiai išmokami prieš 1 dieną” visada automatiškai buvo uždėta varnelė, kuri įtakojo atostoginių priskaitymų sukūrimą DU žinairaštyje. Realizuota galimybė pačiam vartotojui programos nustatymuose pasirinkti ar ji visose operacijose reikalinga, ar ne.

Personalas ir atlyginimai->Konfigūracija->Personalo ir atlyginimų nustatymai yra sukurta nauja eilutė – Atostoginiai išmokami prieš 1 dieną. Reikšmės stulpelyje yra galimybė uždėti arba nuimti varnelę, kuri Automatiškai atsiranda arba nusiima Personalo operacijoje su tipu {Atostogos}.

Jeigu varnelė bus nuimta tiesiog pačioje operacijoe, jos nebus tik toje vienoje operacijoje.

3. Atnaujintas funkcionalumas Personalo operacijų srityje, kai nebuvo galimybės patvirtinti naujos operacijos po operacijos su tipu {Kita} sutrumpinimo. Pvz. sutrumpinus personalo operaciją su PV – Atostogos vaikui prižiureti, kol jam sueis 3 metai žymėjimu, kuri buvo patvirtinta metams laiko, po jos sutrumpinimo sukūrus naują operaciją, kurios galiojimas kertasi su buvusios operacijos trukmės datomis, tokios operacijos nebuvo galima patvirtinti. Dabar ši galimybė sutvarkyta.

SANDĖLIS

1.Sandėlis->Vidinės operacijos->tipas Nurašymas-> nurašant atsargas, pasirinkus likutį iš sandėlio, operacijos dėtalėse, laukelyje Ilgalaikis turtas galima pasirinkti ir pridėti ilgalaikio turto vienetą, kuris patvirtinus operaciją pateks į detalizacijas prie DK sąnaudų sąskaitos korespondencijoje.

a) jeigu produktas nupirktas be IT vieneto, bet IT vienetas pridėtas prie nurašymo operacijos detalių – ima tą IT vienetą į korespondenciją iš detalių;
b) jeigu produktas nupirktas su IT viento detalizcija ir nurašomas nieko nekeičiant – ima į korespondenciją IT vienetą iš pirkimo detalizacijų;
c) Jeigu produktas nupirktas su IT , bet nurašymo detalėse pridedamas kitas IT vienetas – į korespondenciją ima naują nurašymo detalėse pridėtą IT vienetą. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu dar liko to produkto likutis- į kitą nurašymo operaciją reikės pridėti IT vienetą, nes kitaip operacija pasitvirtins be IT detalizacijos.

Geriausia būtų pirkiti atsargas nepriskiriant pirkimo sąskaitoje Ilgalaikio turto vieneto. Bent jau tokias, kurių pirkimo metu nėra aišku prie kurio IT sąnaudų jas reikės priskirti nurašant.

Įsigyjant visas kitas atsargas, kai yra aišku, kad nurašant sąnaudos bus priskiriamos konkrečiam IT vienetui, galima priskirti IT vienetą kaip dabar – pirkimo sąskaitoje.

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

1.Atlikti pakeitimai dėl kai kurių rūšių ADOC formato dokumentų užkėlimo, užtikrinantys klaidų minimizavimą keliant ADOC dokumentus ar vykdant jų peržiūrą.