2020 m. sausio 30 d.

1.74.21.xxxx

 

ATLYGINIMAI

 1. Atnaujintos visos reikiamos reikšmės darbo užmokesčio skaičiavimui:
  • MMA – 607 Eur
  • MVI – 3,72 Eur
  • BMA – 176 Eur
  • PABD – 176 Eur
  • NPD  – 350 Eur — 0,17 x (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių — 607 Eur);

   0–25 procentų darbingumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 645 eurų;

   30–55 procentų darbingumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 600 eurų.

  • MVMDS – 21,1
  • MVMVS – 168,2
 2. Sukurtas naujas darbo laiko žymėjimas DPR – Darbas projekte. Tabelyje šiožymėjimo falandos bus įtraukiamos į “Nukrypimai nuo normalių darbų sąlygų” stulpelį.

 3. Sutvarkyta Suminė DLN (darbo laiko norma), kad būtų vertinami visi neatvykimai t.y. A, L, M, NA ir kt. Esant, bet kokiam neatvykimui per mėnesį atitinkamai proporcingai mažinama Suminė DLN.
 4. Sutvarkytas M – Papildomas poilsio laikas, auginantiems vaiką skaičiavimas valandinėms sutartims.
 5. Sukurtas naujas priskaitymas PDD Piniginė darbdavio dovana, kuris gali būti pridedamas DU žiniaraščiuose. Nuo šio priskaitymo bus atskaitomos Sodros įmokos (PSDS, SODRAS, DSODRAS), bet neatskaitomas GPMS.

ATASKAITOS

 1. Atnaujinta BP16_1 Programos sąmata (B-1) nuo 2019m konfigūracija dėl ekonominės klasifikacijos eilučių pasikeitimo nuo 2020 metų.
 2. Patikslinta PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita, kad jeigu generuojamai datai nėra duomenų apie VDU, būtų sugeneruojama informacija tik apie sukauptas nepanaudotų atostogų dienas filtre nurodytai datai.
 3. Atlikti pakeitimai ataskaitosų FR04_2 Pinigų srautų ataskaita BĮ (5 VSAFAS, 2 priedas) ir FR17_1 Informacija pagal veiklos segmentus BĮ (25 VSAFAS) Darbo užmokesčio ir socialinio darudimo bei socialinių išmokų eilutėse, kad išmokos patirtos iš 2.7.3.1.1.x.x ekonominės eilutės būrų priskiriamos prie Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų. Šie pakeitimai atlikti vadovaujantis 24 VSAFAS pakeitimais.
 4. Papildytos IT17 IT balansinės vertės ataskaitos taisyklės, kad generuojant ataskaitą pagal nurodytus datos filtrus ir pasirinktą Ilgalaikio turto grupę būtų traukiami IT vienetai, kurie tame laikotarpyje turėjo priskirtą filtre nurodytą turto grupę.
 5. Sutvarkytas ataskaitų: DU5_4 Atlyginimo lapelis ir  BP2 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (F2 suminė) spausdinio generavimas, kad nebūtų generuojami nereikalingi tušti lapai.
 6. Papildytos ataskaitos  FR12_12 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (17 VSAFAS 12 priedas) stulpelių 4, 5, 7, 8  taisyklės, kad duomenys apie trumpalaikes mokėtinas sumas būtų renkami pagal prie skolos partnerio pridėtas globalias grupes ( VSS subjektas ar ne VSS subjektas).
 7. Sutvarkytas priežiūros kvitų generavimas. Į priežiūros kvitus ateina sumos, kurios atitinka žiniaraščiuose priskaitytas sumas.

MOKĖJIMAI

 1. Sutvarkytas mokėjimo nurodymų generavimas iš pinigų srautų, kad į mokėjimo nurodymų pagrindą nebūtų dubliuojami apmokamų dokumentų serijos ir numeriai.

BIUDŽETO PLANAVIMAS

 1. Atlikti sisteminiai pakeitimai, kad Biudžetų planų laukai {Teikėjas} ir {Gavėjas}  būtų privalomi.
 2. Realizuotas funkcionalumas, kad Biudžeto plane priskyrus padalinį iki patvirtinimo, kol planas gali būti laisvai koreguojamas, galima būtų padalinio priskyrimą pakeisti arba