2020 m. gruodžio 17 d.

1.74.27.xxxx

 

SUTARTYS

 1. Atlikti pakeitimai, kad Sutarčių modulyje ištrynus sutartį kurios statusas Nauja, kartu iš sugeneruotų priskaitymų išsitrintų visi su sutartimi susiję priskaitymai.

ATASKAITOS

 1. Tais atvejais, kai darbo sutarties (DS) nutraukimo mėnesį yra daromas sutarties keitimas, į KUNA “Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas” lapo lentelę Priskaitytos sumos buvo patraukiama tik DU suma, priskaičiuota atleidimo mėnesio DU žiniarštyje po pakeitimo. Padaryta, kad į KUNA “Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas” lapo ataskaitos lentelę “Priskaitytos sumos” patektų visi DU žiniaraštyje esantys priskaitymai, kurie dalyvauja VDU skaičiavime pagal mėnesius , esantys grupėje VDU skaičiavimo tarpinė suma VDUTS.
 2. Ataskaita FA1_6 Didžioji knyga papildyta nauju filtru PaskirtisDešinėje pusėje paspaudus varnelę išsiskleidžia paskirčių sąrašas- pagal poreikį pasirenkama reikiama paskirtis (-ys) .

 1. Ataskaitoje BL01_1 Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktas yra sukurti nauji filtrai bei padaryta galimybė juos išsaugoti konfigūracijoje

 2. Nauji filtrai yra šie:

  Komisijos sudarymo pagrindas;

  Komisijos pirmininkas;

  Komisijos narys (6 eilutės);

  Duomenis į apskaitą įtraukė;

  Turto likvidavimo pagrindas;

  Turtą likviduojantis asmuo.

 3. Realizuota nauja ataskaita BP29 Projektų biudžeto plano pagal finansavimo šaltinius ataskaita:
  • Į šią ataskaitą duomenys patraukiami iš Biudžeto planavimo modulio;

  • Ataskaitos filtrai

  • Ataskaitos forma

  SVARBU. Atitinkamai pagal ataskaitos filtruose Savivaldybės, ES, Valstybės ir Kitų lėšų funkcijoms parinktus finansavimo šaltinius, projektų biudžeto planų duomenys bus patraukiami į atitinkamus ataskaitos stulpelius.

 4. Programoje sukurta nauja IT10 Ilgalaikio turto įsigijimo ir nurašymo ataskaita. Ataskaitos filtrai konfigūruojami, yra galimybė generuoti pasirinkus vienos konkrečios turto grupės duomenis 

  Ataskaita sugeneruoja duomenis pagal finansavimo šaltinius iš Ilgalaikio turto operacijų:

  Ilgalaikio turto įsigijimas;

  Ilgalaikio turto įsigijimo koregavimas;

  Ilgalaikio turto dalies nurašymas;

  Ilgalaikio turto nurašymas

  Jeigu yra poreikis matyti Partnerio pavadinimą prie kiekvienos operacijos, tokiu atveju kuriant IT įsigijimo operacijas, kai operacijos detalėse pridedama suma (ne likutis), būtina atsidarius detales pridėti detalizaciją “Partneris” . Tai aktualu kuriant naujas operacijas, nes jau patvirtintose operacijose partnerio detalizacijos pridėti nėra galimybės.

 5. Realizuota nauja pagal 24VSAFAS aiškinamojo rašto ataskaita FR16_1 Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas ( 24 VSAFAS ). Kad duomenys į ataskaitą būtų patraukiami atitinkamai pagal grupavimą: einantys vadovaujamas pareigas, patarėjai, specialistai, tuo tikslu prie pareigybių buvo sukurtas naujas požymis “Pareigybės subtipas”Po atnaujinimų, šio subtipo reikšmė visoms pareigybėms nustatytą “Kita” – reikia pasikeisti į reikiamas reikšmes, nes tik tada ataskaitoje duomenys bus patraukiami į reikiamas eilutes.
 6. Realizuota nauja darbo užmokesčio išmokėjimų ataskaita DU5_20 DU detali išmokėjimų ataskaita:

  Ataskaita gali būti generuojama su filtrais Datos intervale, pasirenkant darbuotoją, sąmatą ar padalinį

  Ataskaitoje duomenys patraukiami pagal bankinius išmokėjimus grupuojant pagal sąmatas ir ekonominės klasifikacijos eilutes.
  SVARBU!!! Kadangi į ataskaitą bus patraukiami ir su DU susiję išmokėjimai, pavyzdžiui, GPM ar SODRA mokesčiai, labai svarbu, kad kiekvieno išmokėjimo detalėse būtų  pridėtas Darbuotojas ir Padalinys. Tuo tikslu reikia susikonfigūruoti reikiamus nustatymus:
 • Programos nustatymuose užsidėti varneles ant šių nustatymų ;
 • Administravimas -> Detalizacijų sričių konfigūracija pažymėtose srityse  sudėti varneles eilutėse Darbuotojas, Padalinys ir Tabelis

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

 1. Vadovaujantis LR finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. Nr. 1K-192 įsakymu dėl 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo, atnaujintas šablonas “Viešojo sektoriaus pajamu planas nuo 2018”.

  Pakeitimai galioja generuojant sąmatas 2021 metams.

  ekonominė eilutė 1147- pakeistas pavadinimas iš “Kiti mokesčiai” į “Mokesčiai už aplinkos teršimą”;

  ekonominė eilutė 11471- pakeistas pavadinimas iš “Kiti mokesčiai” į “Mokesčiai už aplinkos teršimą”

  ekonominė eilutė 141213 – pakeistas pavadinimas iš “Valstybės įmonių pelno įmokos” į “Kitos pelno įmokos”

  Šablonas papildytas Naujomis ekonominėmis eilutėmis:

  1.1.4.8. Kiti mokesčiai

  1.1.4.8.1. Kiti mokesčiai

  1.1.4.8.1.1. Kiti mokesčiai

  nuo 2021 metų šablone nelieka ekonominės eilutės 114712 Kiti mokesčiai

BENDRIEJI NUSTATYMAI

 1. Sukeltos visos 2021 metų išskirtinės ( šventinės ir prieššventinės) kalendorinės dienos.

PERSONALAS

 1. Realizuota galimybė sutrumpinti personalo operacijas su tipu Kita. Pvz. patvirtintą operaciją su žymėjimu PV – Atostogos vaikui prižiureti, kol jam sueis 3 metai

  Paspaudus mygtuką “Trumpinti operaciją” iš karto atsivers naujos operacijos langas sutrumpinimo duomenų įvedimui:

  “Galioja iki” laukelyje reikia įrašyti datą, iki kada galioja operacija

  Laukelyje “Įsakymas” nurodomas įsakymas- sutrumpinimo pagrindas.

  Operacija Tvirtinama

 2. Realizuoti Personalo modulio kasmetinių atostogų dalies funkciniai pakeitimai, kurie apima:
 • kasmetinių atostogų dienų sukaupimą už metinį periodą t.y. sukauptos atostogos bus atvaizduojamos, ne einamojo mėnesio pabaigai, bet visam metiniam sutarties periodui, jam prasidėjus.

 • Atostogų normos automatinį pritaikymą pagal pareigybę: valstybės tarnautojas, darbuotojas pagal darbo sutartį ar darbuotojas pagal darbo sutartį, kurio darbo sritis „Pedagoginis darbuotojas“.

 • Atostogų normos automatinį perskaičiavimą pagal darbuotojo darbo stažą.

 • Naujų atostogų ataskaitų realizacija: Detali atostogų likučio ataskaita pagal sąrašą, Atostogų likučių ataskaita (Suminė) ir Asmens duomenų kortelė su detalia atostogų informacija.

 • Plačiau apie pakeitimus ir funkcionalumo naudojimą skaitykite Personalo-funkcionalumo-pakeitimas_Atostogos.

DARBO UŽMOKESTIS

 1. Suminė DU apskaita- Atnaujintas funkcionalumas, kad nutraukiant darbo sutartį nepasibaigus apskaitiniam laikotarpiui, būtų įvertinti vršvalandžiai arba prastovos už išdirbtą laiką iki sutarties nutraukimo ir pagal tai atitinkamai DU žiniaraštyje būtų paskaičiuoti priskaitymai SAAUV Apmokėjimas už viršvalandžius (suminė apskaita) arba SAAUPApmokėjimas už prastovas (suminė apskaita).
 2. nuo 2021 metų sausio 1 d. pasikeitus MMA dydžiui, programoje atnaujinta NPD skaičiavimo formulė:

  Mėnesio NPD = 400 Eur –0,18 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos –2021-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis (642 Eur)).

 3. Vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  2020 m.  spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl  minimaliojo darbo užmokesčio “ patvirtinimo, Darbo užmokesčio konfigūracijoje sukurtos naujos reikšmės, kurios įsigalioja nuo 2021 metų:

  MMA 642 Eur (2020 m. MMA –607 Eur) ir MVA– 3,93 Eur(2020 m. MVA –3,72 Eur).

 4. Darbo užmokesčio žiniaraštyje yra aktyvuotas mygtukas Reikšmės sandara.

  Atsistojus ant bet kurios priskaitymo eilutės ir paspaudus tą mygtuką, lentelėje sugeneruojami duomenys, kurie reikalingi darbo užmokesčio priskaitymų bei mokesčių skaičiavimui: atlyginimo koeficientas, MMA ir BMA dydžiai, etato dydis, skaičiuojamo mėnesio darbo dienų ir valandų skaičius, reikailingi duomenys VDU skaičiavimui, mokesčių tarifai bei kita reikalinga informacija, kuriai pasitikrinti reikdavo “vaikščioti” per kelis DU modulio langus.

  Taip pat šioje lentelėje sugeneruojamas atostogų likutis dienomis

PRIEŽIŪRA

 1. Sukurti nauji kompensuojami kintamieji:

  VKPPI Valstybės kompensuojamų pietų procentas;

  SKPPU Savivaldyės kompensuojamų pusryčių procentas;

  SKPPA Savivaldyės kompensuojamų pavakarių procentas;

  SKPVA Savivaldybės kompensuojamos vakarienės procentas.

  Nauji kintamieji naudojami tuo atveju, kai maitinimą vienam vaikui kompensuoja ir savivaldybė ir valstybė ir kai skiriasi kompensuojamas procentas:

  Pvz. Vaikui skirtas maitinimas pagal tris įkainius: Pusryčiai Pietūs Vakarienė. Pietums taikoma 100 proc. valstybės kompensacija, o Pusryčiams ir vakarienei – 50 proc. savivaldybės kompensacija.

  Tokiu atveju prie sutarties kintamųjų pasirenkame:

  • kintamąjį VKPPI Valstybės kompensuojamų pietų procentas ir įrašome reikšmę 100;
  • kintamąjį SKPPU Savivaldyės kompensuojamų pusryčių procentas ir įrašome reikšmę 50;
  • kintamąjį SKPVA Savivaldybės kompensuojamos vakarienės procentas ir įrašome reikšmę 50

  Žiniaraštyje bus atskirai paskaičiuota FVKS Faktinė valstybės kompensuojama suma ir FSKS Faktinė savivaldybės kompensuojama suma.

  FA8 Mokesčio už vaikų išlaikymą ataskaitoje atskiruose stulpeliuose bus sugeneruotos kompensuotos sumos

  Seni kompensuojami kintmieji SKP Savivaldybės kompensuojamas procentas ir VKP Valstybės kompensuojamas procentas palikti programoje kaip ir buvo. Jų skaičiavimo logika nesikeitė.

  Jeigu savivaldybė kompensuoja visus tris maitinimus vienodu procentu- prie sutarties kintamųjų kaip ir iki šiol pridedamas SKP kintamasis ir įrašoma reikalinga reikšmė.

  Taip pat informuojame, kad atnaujinome priežiūros kvitą (Ataskaita CR1_4 Priežiūros kvitas pardavimo sąskaitai ataskaita kuri suformuojama per masinį procesą ir siunčiama el. paštu).

MOKĖJIMAI

 1. Sutvarkytas funkcionalumas, kad būtų galimybė į Lietuvos kredito unijos banką įkelti programoje suformuotą Mokėjimo nurodymo failą.

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

 1. Padidintas įkeltų dokumentų peržiūros lapų skaičius iki 40 vnt.