2020 m. balandžio 23 d.

1.74.23.xxxx

 

ATASKAITOS

 1. Patikslintos BP14_2 ataskaitos 3 stulpelio Įstatymu patvirtintos įmokos metams*  taisyklės, kad būtų imamos ataskaitos filtre Data pasirinktų metų sąmatų planuojamą pajamų sumą.
 2. Papildyta ataskaitos FR12_12 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (17 VSAFAS 12 priedas) 4.3 eilutės taisyklė, 3,4,5,6 stulpeliuose pridedant sąskaitą 674*.
 3. Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas – Ataskaita iš pločio talpinama į vieną lapą., atnaujinti stulpelių pavadinimai. Nurašomų atsargų “Ekpsloatacijos pradžios data” stulpelio informacija užpildoma iš operacijų Nurašytų atsargų apskaitymas ir inventorizacijos fiksavimas .Navigacija-Administravimas-Programos nustatymai ->grupė Komisija papildyta nauja eilute “Nurašymo komisijos pirmininkas” Įrašius pavardę ir pareigas stuleplyje Reikšmė duomenys patenka į Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas spausdinio eilutę “Komisijos pirmininkas”.Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas (kaina su PVM) – sutvarkytas teksto talpinimas Pavadinimas ir Kodas stulpeliuose. Ataskaita iš pločio talpinama į vieną lapą. Stulpelis “Ekpsloatacijos pradžios data” užpildoma informacija iš operacijų Nurašytų atsargų apskaitymas ir inventorizacijos fiksavimas .
 4. Pakoreguotas Sandėlio vidinės operacijos “Perkėlimas” spausdinys, kad būtų korektiškai atvaizduojama sumos eilutė.
 5. Sutvarkyta, kad ataskaitose VDU: Išeitinės kompensacijos apskaičiavimo lapas ir VDU: Kompensacijos už nepanaudotas atostogas paskaičiavimo lapas eilutėje “Vidutinis dienos (valandos) darbo užmokestis:” būtų sugeneruojama VDU suma.
 6. Spausdinys Sąskaita Faktūra Word papildytas Mokėtojo informacija tam atvejui, kai Pirkėjas ir mokėtojas yra skirtingi partneriai .
 7. Sutvarkyta, kad ataskaitoje AS25 Sandėlio likučiai su buhalterine sąskaita (datai) nebūtų generuojamas produkto likutis Su DK sąskaitaita 1210191, kuris priskirtas ilgalaikio turto įsigijimo operacijos detalėse kuriant IT kortelę.
 8. Ataskaitose KS02 Investicijų ketvirtinė statistinė ataskaita ir ST03 DA – 01 užkeltos naujos versijos, todėl sugeneruotas ataskaitas galima peržiūrėti nuo 2020 metų galiojančiuose formų šablonuose.
 9. Ataskaitoje DU5_12 Nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestisatlikti šie pakeitimai:
  • atnaujinta NPD skaičiavimo taisyklė nuo 2020 -01-01;
  • Sutvarkyta, kad į stulpelį Priemoka (proc) būtų sugeneruojamos šių kintamųjų sumos:PDSP Priemoka už darbą su projektais
   PDSP1 Priemoka už darbą su projektais (1)
   PDSP2 Priemoka už darbą su projektais (2)
   PUPR Priemoka už papildomas funkcijas (Projektai)
  • Sutvarkyta, kad į stulpelį Priemoka Suma būtų sugeneruojamos šių kintamųjų sumos:PSDSP Priemokos suma už darbą su projektais
   PSDSP1 Priemokos suma už darbą su projektais (1)
   PSDSP2 Priemokos suma už darbą su projektais (2)
 10. Konsoliduota “Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo detali ataskaita” papildyta nauja ekonominės klasifikacijos eilute 311314 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos.
 11. Vadovaujantis LR finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-102 (Finanasų ministro įsakymo 2011 m. lapkričio 11 d. nr. 1k-361 dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo pakeitimas) , atnaujinta konsoliduota ataskaita Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (2-SAV).
 12. Ataskaita BP16_1 Programos sąmata (B-1) nuo 2019m. – sutvarkyta, kad generuojant su varnele “Slėpti nulines eilutes” – Taip, butų sugeneruojamos eilutės su sveikais skaičiais. Tuščios ir su 0,00 reikšme eilutės nebus generuojamos.
 13. Pakeisti kai kurių Nekilnojamojo turto ataskaitų pavadinimai:
  • Iš NT_4 NT: Pagal panaudos sutartis į NT_4 NT: Pagal panaudos sutartis perduotas

  • Iš NT_5 NT: Pagal patikėjimo sutartis į NT_5 NT: Pagal patikėjimo sutartis perduotas

  • Iš NT_6 NT: Pagal patikėjimo teisę į NT_6 NT: Pagal patikėjimo teisę valdomas 

 14. Patikslinta ataskaita PR1 Paraiška dėl tikslinimo (perkėlimo), kad spasdinyje būtų sugeneruojamos tikslintos planinės sąmatos sumos naujoje ekonominės klasifikacijos eilutėje 311314 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos.
 15. Sutvarkytas konsoliduotų NT ataskaitų NT: Pagal panaudos sutartis NT: Išnuomotas, NT: Pagal patikėjimo teisę generavimas filtruose užsidėjus asignavimų valdytoją(-us).
 16. Pakoreguotas ataskaitos DU5_6 Tabelis spausdinys:Tabelio eilutėje – TEDENNDS “Darbas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų” stulpeliuose Faktiškai dirbta per mėnesį dienų ir valandų iš viso bus susumuojamos dienos ir valandos pagal dienas, kuriose yra žymėjimas K Komandiruotė .
 17. Sukurta nauja ataskaita AT14_2 Mokėtinų sumų ataskaita (2020 m. sausio 22 dienos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-8 „Dėl Finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. dėl įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“Nauja ataskaita yra sukurta AT14_1 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4) Detali ataskaitos pagrindu, kadangi AT14_2 ataskaitos formoje yra ne visos smulkios ekonominės eilutės, tik grupuojančios, pvz 2.2.1. , todėl bus patogu pasitikrinti skaičius pasigeneravus AT14_1.

MOKĖJIMAI

 1.  Sistemoje pakeista SEB banko SEPA mokėjimų failų XML importo struktūra.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Sutvarkytas priskaitymo AUDPISD Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis skaičiavimas, kai DU žiniaraštyje yra priskaitymas – Pareiginės algos kintamoji dalis PAKD.
 2. Darbo užmokesčio žiniaraštyje praplėtas stulpelis Priskaitymo/Atskaitymo pavadinimas, kad būtų matomas pilnas priskaitymo pavadinimas .
 3. Sukurtas žymėjimas NT Nuotolinis darbas, kurį galima pasirinkti kuriant Personalo operacijas su tipu Kita.Jeigu tas pats nuotolinio darbo laikotarpis tinka keliems darbuotojams, vienoje operacijoje galima nurodyti kelias darbo sutartis: Personalo operacijų lange automatiškai susikurs atskiros operacijos pasirinktoms darbo sutartims:   Personalas ir atlyginimai->Tabeliai → perpildžius ir uždarius tabelius po patvirtintos personalo operacijos, spausdinyje DU5_6 Tabelis bus sugeneruojamas NT žymėjimas .

DOKUMENTŲ VALDYMAS

 1. Realizuota galimybė per nustatymus pasikeisti veiklų siuntimo proceso tipą pagal nutylėjimą. Šiuo metu, pagal nutylėjimą, dokumentų veiklų procesas buvo Lygiagretus. Per nustatymus šį procesą galima pasikeisti į Nuoseklų. Tai atliekama administravimo platformoje DVS nustatymuose: Dokumentai -> Konfigūracija -> DVS portalo nustatymai -> uždėti varnelę ant {Lygiagretus procesas pagal nutylėjimą} -> .
 2. Sutvarkyti ataskaitų darbuotojų filtrai, norint ataskaitose pasirinkti konkretų darbuotoją, spaudžiamas tritaškis mygtukas ir pasirenkamas darbuotojas iš sąrašo .

PROJEKTŲ VALDYMAS

 1. Sritis Projektų valdymas->Projektai atnaujintas automatinis projekto kodo (numerio) generatorius – iki šiol buvo generuojama pradedant P raide – P00000527 . Po atnaujinimo projekto kodas prasidės įstaigos pavadinimo trumpiniu, pvz RSA_P00000527Projektų numeravimas atnaujintas tam, kad išvengti projektų tais pačiais kodais informacijos neatitikimo sinchronizacijos tarp įstaigų atveju

SIUNTIMAS EL. PAŠTU

 1. Sutvarkyta problema, kad siunčiant el.paštu, pavyzdžiui, pardavimo sąskaitas, išsisiunčia visiems partneryje nurodytiems el.pašto adresams .

NEKILNOJAMOJO TURTO MODULIS

 1. Realizuotas sistemos patobulinimas, kad kuriant vaikinį resursą,jame pasirinkus tėvinį resursą, Unikalus pastato numeri ir adreso informacija vaikiniame resurse susipildo automatiškai iš tėvinio resurso informacijos laukų .