2019 m. vasario 28 d.

1.74.14.xxxx

ATASKAITOS

 1. Papildytos ataskaitos NE_9 Biudžetiniu istaigu pajamu imoku ataskaita (S7) 4-to ir 5-to stulpelių taisyklės: “… kai 2282501 koresponduojasi su 241% arba 99% kurios paskirtis “Bankas”.
 2. Įkelta nauja ataskaita BP16_1 Programos sąmata (B-1) nuo 2019m pasikeitusioms Programos sąmatos formoms generuoti.
 3. Papildytos ataskaitos FR15_4 Finansavimo sumos pagal šaltinį (20 VSAFAS, 4 priedas) 6-to stulpelio “Neatlygintinai gautas turtas” taisyklės, kad į stulpelį pakliūtų DK 19xxxxx sąskaitų biologinis nemokamai gautas turtas.
 4. Papildytos FR04_2 Pinigų srautų ataskaita BĮ (5 VSAFAS, 2 priedas) taisyklės:
  • A.I.7 eilutė – atliekant pinigų gavimą tuo atveju, kai koresponduojasi 226* ar 225 * sąskaitos, papildyta sąlyga, kad būtų patraukiamos gautos sumos su ekonomine eilute 4.1.3.xxxx;
  • A.II.2 eilutė – papildyta sąlyga, kai operacijoje koresponduojasi 6825003, 6825009 ir 6825005 sąskaitos, būtų patraukiamos pervestos sumos su ekonomine eilute 4.1.3.xxxx;
  • A.III.7 eilutė – taisyklė papildyta ekonominėmis eilutėmis 2211121; 2211122; 2211130 (kur operacijos su turto grupe “Atsargos”) ir eil. 2211123;
  • A.III.10 eilutė – taisyklė papildyta ekonominėmis eilutėmis 2211121, 2211122 ir turto grupė “Kitos išlaidos” arba “Trumpalaikis turtas (kitos išlaidos)”.; ek. klasif. eilutės 2211130 sumos “patraukiamos tik su turto grupe “Kitos išlaidos” arba “Trumpalaikis turtas (kitos išlaidos)”.
   • SVARBU: kad į Pinigų srautų ataskaitos III.7 ir į III.10 eilutes patektų ir būtų teisingai paskirstyta avansinių mokėjimų (kai mokėjime koresponduojama 2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams DK sąskaita) suma, mokėjime būtina nurodyti reikiamą turto grupę: Atsargos, Kitos išlaidos, Ilgalaikis turtas ar Trumpalaikis turtas (kitos išlaidos). Tuo tikslu Apskaita -> sąskaitų planas prie sąskaitos 2111101 uždėjome privalomai pildomą detalizaciją – Turto grupė.
 5. Papildytos ataskaitos FR17_1 Informacija pagal veiklos segmentus BĮ (25 VSAFAS) taisyklės:
  • 3.1.7 eilutė – taisyklė papildyta ekonominėmis eilutėmis 2211121; 2211122; 2211130 (kur operacijos su turto grupe “Atsargos”) ir eil. 2211123;
  • 3.1.10 eilutė  – taisyklė papildyta ekonominėmis eilutėmis 2211121, 2211122 ir turto grupė “Kitos išlaidos” arba “Trumpalaikis turtas (kitos išlaidos)”.; ek. klasif. eilutės 2211130 sumos “patraukiamos tik su turto grupe “Kitos išlaidos” arba “Trumpalaikis turtas (kitos išlaidos)”.
 6. Suvienodintas AT18, AT19 Inventorizacijos ataskaitų (lyginant su AS29 ir IT6) lapų skaičiaus fiksavimas tituliniame lape: lapų kiekis skaičiais ir žodžiu, įskaitant titulinį ir baigiamąjį lapus fiksuojamas vienu skaičiumi vienoje eilutėje. Suvienodinta  komisijos pirmininko ir narių eilučių pavadinimų informacija tituliniame lape – įterpta parašo žyma. Pilnas eilutės pavadinimas – (pareigos, vardas, pavardė, parašas).
 7. Atnaujinta ataskaitos Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitos (F4) konfigūracija nuo 2019-01-01 dėl pasikeitusių ekonominės klasifikacijos eilučių. Įkelta nauja ataskaitos forma pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakciją.
 8. Atlikti šie ataskaitų BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2) ir BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas) pakeitimai:
  • Sukurtos naujos ataskaitų konfigūracijos nuo 2019-01-01 su galiojančiomis ekonominės klasifikacijos eilutėmis;
  • Įkelta ataskaitos forma pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakciją.
 9. Atnaujintos šios Sodros ataskaitų fomos:
  • DU19 9-SD
  • DU9 12-SD
  • DU6 1-SD
  • DU7 2-SD
  • DU10 SAM
 10. Pakoreguotas DU14 GPM312 ataskaitos L3 laukas, kad jame pirma eitų vardas paskui pavardė. Kaip to reikalauja deklaracijos L3 lauko aprašymas.
 11. Papildyta ataskaita  DU5_6 Tabelis stulpeliu “Viršvalandžiai/prastovo”, suminės darbo laiko apskaitos viršvalandžiams ir prastovoms atvaizduoti.
 12. Pakoreguota ataskaitos DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė informacija:
  • Generuojant kortelę už einamus metus nebus matomas atskirame stulpelyje praėjusiais metais priskaičiuotas mokėtinas darbo užmokestis, bet išmokėtos einamais metais.
  • Eilutės “Viso išmokėta” pavadinimas pakeistas į “Viso mokėtina suma”. Darbuotojui kas mėnesę išmokamos Darbo užmokesčio sumos sugeneruojamos eilutėje “Išmokėjimas”. Eilutėje “Viso mokėtina suma” sugeneruojamos priskaičiuotos mokėti už einamą mėnesį sumos, bet sumokėtos sekantį mėnesį;
  • darbuotojai Excel formos lapuose  surūšiuoti abėcėlės tvarka.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 

 1. Sutvarkytos šios Suminės darbo laiko apskaitos funkcionalumo klaidos:
  • kada tabelio stulpelyje “Suminė DLN”  iš darbo laiko normos neminusavo darbuotojo ligos dienų. Dabar stulpelyje “Suminė DLN” iš nustatytų mėnesio valandų skaičiaus atimamos atostogų, ligų ir kt. neatvykimų į darbą valandos, kokios būtų dirbant įprastu darbo grafiku 5 d. (6 d.) per savaitę.
  • kada darbo sutartis įsigalioja ne nuo mėnesio pirmos dienos arba nutraukiama mėnesio eigoje t.y. dirbta ne visą mėnesį, tabelio stulpelyje “Suminė DLN” pasiskaičiuodavo kaip už pilnai dirbtą mėnesį. Dabar stulpelyje “Suminė DLN” vertinama, kada įsigaliojo/nustojo galioti darbo sutartis.
 2. Atlikti pakeitimai atostogų apskaitoje, kad keliais būdais būtų galima apskaityti atostogų panaudojimą darbo dienomis. Atostogoms yra kuriamos Personalo operacijos. Pagal iki šiol buvusį funkcionalumą, atostogų trukmė darbo dienomis ateidavo tokia, kokia būtų buvusi darbo dienomis pagal kalendorių  Atsiranda nauja galimybė atostogautas darbo dienas apskaityti dviem būdais: pagal kalendorines darbo dienas arba pagal grafiką.
  Tai įtakoja pasirinkimas darbuotojo darbo sutartyje 

  1. Kada sutartyje uždėta varnelė “Kasmetinių atostogų generavimas pagal grafiką”, atostogos bus apskaitomos dienomis pagal grafiką.
  2. Kada sutartyje varnelės “Kasmetinių atostogų generavimas pagal grafiką” nebus,  atostogos bus apskaitomos darbo dienomis pagal kalendorių – tokios, kokios būtų dirbant įprastu grafiku 5/6 d.d. per savaitę.
 3. Atlikti pakeitimai Atlyginimas už kasmetines atostogas (AUKA) priskaityme:
  • Kada sutartyje uždėta varnelė “Kasmetinių atostogų generavimas pagal grafiką”, atostoginiai bus paskaičiuojami už atostogautas darbo dienas/valandas  pagal grafiką.
  • Kada sutartyje varnelės “Kasmetinių atostogų generavimas pagal grafiką” nebus,  atostoginiai bus paskaičiuojami už atostogautas darbo dienas/valandas pagal kalendorių – tokias, kokios būtų buvusios dirbant įprastu grafiku 5/6 d.d. per savaitę.
  • Atitinkamai, pagal šiuos pakeitimus, pakoreguota VDU: Kasmetinių atostogų apskaičiavimo lapas ataskaita.
 4. Atlikti pakeitimai, susiję su Valstybės tarnautojų atostogų apskaita:
  • Sukauptos atostogos kalendorinėmis dienomis konvertuotos į darbo dienų likutį;
  • Vedant atostogų operacijas, atostogos panaudojamos darbo dienomis;
  • Periodui pasibaigus t.y. mėnesiui, atostogos kaupiamos darbo dienomis už mėnesį.
   • SVARBU: Darbo sutartyse valstybės tarnautojams būtina pasikeisti atostogų normą iš normos kalendorinėmis dienomis į normą darbo dienomis.
 5. Atlikti pakeitimai susiję su GPM skaičiavimu:
  • DU žiniaraštyje ->Tarpinėse sumose sukurti 2 nauji kintamieji: GPMT2 (GPM suma priskaityta nuo Ligos pašalpos ir ilgalaikės darbo išmokos) ir GPMT1 (GPM suma nuo visų kitų priskaitymų išskyrus LP ir IDI) 
  • Atlikti perskaičiavimai 2019 m. sausio mėnesio žiniaraščiuose – tarpinėse sumose įterpti GPMT1 ir GPMT2 kintamieji už sausio mėn. priskaitymus.
 6. Personalas ir atlyginimai -> Pareigybės-> kuriant naują valstybės tarnautojo pareigybę, pasirinkus pareigybės rūšį “valstybės tarnautojas” laukeliai Pareigybės lygis ir kategorija padaryti neprivalomais.

ŽEMĖS NUOMOS MODULIS

 1. Ataskaitos ZNM04 Skolų priminimai spausdinyje įkeltas barkodas.