2019 m. rugsėjo 19 d.

1.74.19.xxxx

 

ATASKAITOS

 1. Ataskaitose DU5_6 Tabelis, DU5_19_P Paskaičiuotų darbo užmokesčio sumų už periodą. Аnalitinė ataskaita, DU5_19_D Analitinė darbo užmokesčio ataskaita su papildomais filtrais atlikti pakeitimai, kad generuojant ataskaitas už praėjusį laikotarpį, pareigybės laukelyje būtų rodoma tą laikotarpį galiojusi pareigybė.
 2. Sutvarkytas ataskaitos FR12_7 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (17 VSAFAS, 7 priedas) suminės eilutės (3 eil.) sumavimas visuose reikiamuose ataskaitos stulepliuose.

 3. Papildytos ataskaitos FR04_2 Pinigų srautų ataskaita BĮ (5 VSAFAS, 2 priedas) Netiesioginiai pinigų srautai stulpelio taisyklės. Į šį stulpelį duomenys bus patraukiami iš specialiai sukurtos “9999999 Netiesioginiai pinigų srautai” DK sąskaitos operacijų. Sąskaitų plane, prie “9 Specialiosios sąskaitos” sukurta nauja Nebalansinė užskaitos sąskaita “9999999 Netiesioginiai pinigų srautai”. Ji skirta netiesioginių mokėjimų ir pinigų srautų apyvartai apskaitoje fiksuoti.  DK sąskaitos “9999999 Netiesioginiai pinigų srautai” apyvartai fiksuoti vartotojas savo portfelyje Banko sąskaitų sąraše turi susikurti banko sąskaitą (pvz. “Netiesioginiai PS”) ir Sąskaitų plano sąskaitų tipuose “31_Bankas/kasa” ją priskirti prie naujos DK sąskaitos “9999999 Netiesioginiai pinigų srautai”. Vietoj Gavimo sąskaitos įsigyjant turtą, reikia kurti pirkimo sąskaitą ir ją apmokėti “Netiesioginiai PS” banko sąskaitoje. Visos operacijos, susijusios su Netiesioginiais pinigų srautais turėtų būti atliekamos įprastai, tik pirkimo sąskaitų apmokėjimas atliekamas naujoje banko sąskaitoje (pvz. “Netiesioginiai PS”). Kad neišsiskirtų balansinių ir nebalansnių sąskaitų sumos reikia viena data kurti MP, daryti pinigų gavimą ir apmokėjimą tiekėjui . Netiesioginiams srautams apskaityti turėtų būti sukurta atskira vidinė sąmata, sąmatos gavėjas – netiesioginio finansavimo davėjas.
 4. Patikslintas PVM Sąskaita Faktūra spausdinys, įterpiant stulpelį “PVM tarifas” ir po lentele pridėtos PVM sumos eilutės (kurios bus generuojamos priklausimai nuo suvestų duomenų) pagal tarifo dydžius – 5 proc., 9 proc., 21 proc.
 5. Sukurta galimybė ataskaitos IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas filtre “Turto grupė” pasirinkti kelias turto grupes ir pagal tai sugeneruoti duomenis į spausdinį.
 6. Sandėlis->Vidinės operacijos-> operacijos tipas “Nurašymas” → generujant spausdinį Nurašymas: Nurašymo aktas (VSAFAS), šios ataskaitos konfigūracijos filtruose padaryta galimybė įvesti 5-tą komisijos narį.
 7. Ataskaitoje FR01_2 Finansinės būklės ataskaita BĮ (2 VSAFAS, 2 priedas), vadovaujantis VSAFAS, pakeistas IV. eilutės pavadinimas iš Kitas ilgalaikis turtas į Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas.
 8. Konsolidacijos modulyje sukurta nauja konsoliduota ataskaita Didžiosios knygos operacijų ataskaita  Šios ataskaitos tikslas – kontrolės tikslais susigeneruoti operacijų duomenis iš  konsoliduojamų portfelių.
 9. Sukurta nauja ataskaita AT20 Inventorizacijos aprašas (banko sąskaitos likutis). Ši ataskaita skirta bankinių sąskaitų likučių inventorizavimui. Atkreipiame dėmesį, kad į inventorizaciją pateks tik tos bankinės sąskaitos, kurios yra susietos su apskaita t.y. priskirtos banko sąskaitų plano sąskaitų tipui.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Sukurta galimybė Personalo ir darbo užmokesčio modulyje tabeliuose ir DU žiniaraščiuose apskaityti Privalomų medicininių apžiūrų laiką bei  automatiškai paskaičiuoti darbo užmokestį  pagal šį žymėjimą.  Šiam tikslui turi būti kuriama Personalo operacija su žymėjimu MD – Privalomų medicininių apžiūrų laikas .  Pagal patvirtintas personalo operacijas tabeliuose susipildo MD žymėjimai. Skaičiuojant DU žiniaraštį pagal žymėjimą automatiškai atsiranda priskaitymas “Privalomų medicininių pažiūrų laikas”, kuriam taikomas VDU skaičiavimas.
 2. Atlikti keitimai DU žiniaraščių apskaitos srityje. Neretai pasikartodavo atvejų, kada kai kurie Priskaitymai/atskaitymai kelis kartus nusisiųsdavo į apskaitą. Šios klaidos priežastis buvo ta, kad ne visoms nusiųstoms sumoms užsidėdavo siuntimo į apskaitą požymis. Atlikus šiuos pakeitimus, išsiuntus sumas į apskaitą, DU žiniaraščiuose bus užrakinamos Priskaitymų/atskaitymų detalės t.y. atitinkamose eilutėse atsiras data stulpelyje “Detalių užrakinimo data”.
 3. Darbo užmokesčio žiniaraščio langas papildytas nauju stulpeliu “Priskaitymo priežastis”. Bet kurioje priskaitymo eilutėje Priskaitymo priežastį bus galima pasirinkti iš sąrašo  Esamas sąrašas galės būti papildomas pagal individualius poreikius. Tai galima bus atlikti sekančiai: Navigacija-> Administravimas->Sąrašai->Darbo užmokesčio priskaitymo priežastis → paspaudus mygtuką “Pridėti” .  Darbuotojų informatyvumui, ataskaitos DU5_4 Atlyginimo lapelis spausdinyje įterptas stulpelis “Priežastis”, į kurį pateks darbo užmokesčio žiniaraščio stulpelyje “Priskaitymo priežastis” įvesta informacija .

ILGALAIKIS TURTAS 

 1. Ilgalaikio turto operacijose IT nurašymas, Ilgalaikio turto grupės keitimas, Ilgalaikio turto pardavimas pakeista sumų į korespondenciją parinkimo logika, kad sumos, išskirstytos pagal finansavimo šaltinius, atitiktų ataskaitos IT4 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas logiką. Šis pakeitimo tikslas – sumažinti klaidų tikimybę.

ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

 1. Žemės nuomos mokesčio modulyje  -> Asmenų registre realizuota galimybė atsinaujinti/susikurti Partnerius pagal Asmenų registre suimportuotą informaciją.
 2. Pataisyta sistemos klaida, kada, kai kuriais atvejais, mirusiems asmenims būdavo sugeneruojama deklaracija ir sukuriama pardavimo sąskaita.