2019 m. rugpjūčio 7 d.

1.74.18.xxxx

 

ATASKAITOS

 1. Administravimas->Programos nustatymai-> Sukurtos keturios naujos grupės Ataskaitų asmenys , kurių pavadinimai yra:
  • Buhalterio vardas ir pavardė. Šio nustatymo  stulpelyje Reikšmė įvedus buhalterio vardą pavardę , informacija bus sugeneruota  spausdinio [Kasos pajamų orderis Word]   eilutėje  Vyr. finansininkas (buhalteris)
  • Kasininko vardas ir pavardė. Šio nustatymo  stulpelyje Reikšmė įvedus kasininko  vardą pavardę , informacija bus sugeneruota  spausdinio [Kasos pajamų orderis Word]   eilutėje Gavo kasininkas  ir spausdinio [Kasos išlaidų orderis Word] eilutėje Išdavė kasininkas
  • Sąskaitas išdavusio asmens vardas ir pavardė. Šio nustatymo  stulpelyje Reikšmė įvedus asmens vardą pavardę , informacija bus sugeneruota  spausdinio [Sąskaita Faktūra Word] eilutėje Išdavė ir [PVM Sąskaita Faktūra Word] eilutėje Prekes išdavė
  • Sąskaitas išdavusio asmens pareigos. Šio nustatymo  stulpelyje Reikšmė įvedus asmens pareigas , informacija bus sugeneruota  spausdinio [Sąskaita Faktūra Word] eilutėje Išdavė, šalia aukščiau nurodyto v. pavardės ir [PVM Sąskaita Faktūra Word] eilutėje Prekes išdavė, šalia aukščiau nurodytos v. pavardės.
 2. Pakeistas pardavimo sąskaitos spausdinys PVM_saskaita_faktūra į saskaita_faktūra. Sutvarkyta, kad spausdinant pardavimo sąskaitą faktūrą būtų galimybė suformuoti be nuolaidos stulpelio, nuolaidos sumos ir neapmokėto likučio informacijos. Spausdinant pardavimo sąskaitą rinkitės šabloną saskaita_faktura Word .

 3. Pakeistas ataskaitos Turto atidavimo naudoti aktas spausdinys:
  • Stulpelio Departamentas (skyrius) pavadinimas pakeistas į Turto naudojimo vieta;
  • Numeris ir data sulygiuoti per vidurį po data;
  • Lentelės antraštė sutrumpinta ir palikta tik “Šiuo aktu patvirtiname, kad žemiau išvardytas turtas yra perduotas naudoti ūkinėje veikloje nuo … (data sugeneruojama kaip buvo iki šiol);
  • Stulpelio “Kabineto Nr.” pavadinimas pakeistas į “Tiekėjas”;
  • Ataskaita papildyti informacija apie atiduodamo naudoti turto  įsigijimo dokumento Datą, Numerį, Tiekėją.
 4. Ataskaitoje Nurašymo aktas (VSAFAS)  įterpti trys nauji stulpeliai Atsargų įsigijimo dokumento Data, Numeris, Tiekėjas. Informaciją į stulpelius patraukiama iš Sandėlis->Likučiai pagal pasirinktą produktą.
 5. Papildytos ZNM03 Mokėtojų balansas ataskaitos stulpelio “Apmokėta” taisyklės, kad netrauktų pervedamų Iždui sumų.

 6. Sutvarkytas ataskaitos IT4 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas  generavimas su varnele Rodyti nudėvėtus “Taip”, kad nebūtų generuojamos  tos turto vienetų eilutės, kurių visuose stulpeliuose buvo 0,00 vertės.
 7. Sutvarkyta DU14_1 Asmens kortelė ataskaitos skiltyje  IV. Atostogos  duomenų patraukimas į 1-ą ir 4-ą stulpelius:
  • Atostogų trukmė  kalendorinėmis dienomis generuojama valstybės tarnautojams iki 2018-12-31, kitiems darbuotojams iki 2017-06-30;
  • Atostogų trukmė   darbo dienomis ataskaitoje generuojama valstybės tarnautojams nuo 2019-01-01, ne valstybės tarnautojams nuo 2017-07-01.
 8. Ataskaitų srityje, konfigūracijos pagrindinėje informacijoje yra sukurta galimybė ataskaitas ne tik generuoti, bet jas generuojant iš karto išsaugoti į failus. Jeigu generuojama ataskaita suformuojama vienam exelio puslapyje (sheet’e), mygtuko pagalba “Išsaugoti į failus”  bus sugeneruojamas ir jūsų pasirinktoje kompiuterio vietoje išsaugotas vienas failas.Jeigu generuojama ataskaita suformuojama keliuose exelio puslapiuose (sheet’uose) (pvz. ataskaita BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas); FR19_37 SB-3 Savivaldybės biudžeto asignavimų planas), mygtuko pagalba “Išsaugoti į failus”  bus sugeneruojama  ir jūsų pasirinktoje kompiuterio vietoje išsaugota tiek failų, kiek puslapių  (sheet’ų) spausdinyje  yra.

  Visi failai bus išsaugoti  puslapių  (sheet’ų) pavadinimais.

DARBO UŽMOKESTIS

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3, 4 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymu 2018 m. balandžio 19 d. Nr. XIII-1103,  programoje sutvarkytas valstybės politikų Pareiginės algos priskaitymo VPA nuo 2019-07-01 apvalinimas,   kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.
 2. Iki šiol,  darbuotojo darbo sutarties nutraukimo mėnesio DU žiniaraštyje  nebuvo sugeneruojama Atostogų rezervo (ARS) informacija. Sutvarkėme, kad darbo sutarties nutraukimo mėnesyje būtų atvaizduojama to mėnesio  ARS suma, pagal atleidimo mėnesio sukauptas dienas,  įskaitant kompensacijos už nepanaudotas atostogas priskaitymas.
 3. Sutvarkyti VDU (Vidutinio  darbo užmokesčio) perskaičiavimo  atvejai darbuotojo darbo sutarties nutraukimo mėnesyje, kai  atleidimo iš darbo diena sutampa su paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbo grafiką.Tuo atveju, jeigu  darbuotojo atleidimo  iš darbo mėnesio pradžioje  jam buvo atliekami priskaitymai (pvz. ligos pašalpa, apmokėjimas už kasmetines atostogas ), kurių  VDU skaičiavimui imami  3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, paskutinę darbo dieną nutraukus darbo sutartį šis VDU persiskaičiuodavo, į VDU skaičiavimą įtraukiant  atleidimo mėnesio duomenis.

  VDU skaičiavimo tvarkos aprašo 5.2 punkto sąlyga (Kai atleidžiamo iš įmonės darbuotojo paskutinė darbo įmonėje (atleidimo iš darbo) diena sutampa su paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamąjį laikotarpį) palikta galioti  IP Išeitinės kompensacijos  ir KUNA Kompensacijos už nepanaudotas atostogas priskaitymams, kuriems taikomas VDUKS ( Vidutinis darbo užmokestis kompensacijų skaičiavimui).

 4. Sutvarkytas Valstybės tarnautojų procentinių priedų už darbo stažą atvaizdavimas darbuotojo kortelėje

APSKAITA

 1. Parduodant atsargas, užpajamuotas iš Ilgalaikio turto, pardavimo sąskaitoje sutvarkytas detalizacijų parinkimas  korespondencijose prie DK sąskaitų 2071001 ir 2071004, tvirtinant pardavimus su korespondencijomis   PA_37 IT pardavimas su pelnu ir  PA_38 IT pardavimas su nuostoliu. Abiem tvirtinimo atvejais Detalizacijos parenkamos  iš vidinių operacijų detalių.
 2. Sutvarkyta, kad  tvirtinant  mokėjimo nurodymus komisinių priskaitymui nebūtų automatiškai sukuriama nauja banko sąskaita  Įstaigos (administruojamo organizacinio vieneto)   partnerio kortelėje bei Banko sąskaitos/kasos sąraše.

SANDĖLIS

 1. Sandėlis->Vidinės operacijos->Nurašytų atsargų apskaitymas;  Inventorizacijos  fiksavimas->Operacijos detalės-> Pajamuojamos prekės dalyje laukelyje Pastabos įvedus reikiamą informaciją, ji bus matoma  sugeneruotos ataskaitos AS29 Atsargų inventorizavimo aprašas III dalis 5 tvarka stulpeyje Pastabos.Tuo pačiu sukurta galimybė patvirtintoje operacijoje keisti  stulpelio “Pastaba”  informaciją, o jeigu jos nebuvo – įvesti naujai.

PIRKIMAI

 1. Padaryta galimybė pirkimo sąskaitose pagrindinėje informacijoje susivesti Įmokos kodą atitinkamai pagal partnerį iš kurio perkama, bei Kliento kodą gavėjo IS                                                 
  Šie  laukai gali būti laisvai koreguojami/keičiami neatsižvelgiant į pirkimo sąskaitos statusą. Generuojant mokėjimų nurodymus iš pinigų srautų šie kodai automatiškai užsipildo mokėjimo nurodymų atitinkamuose laukuose
  Sugeneravus mokėjimų importo failą ir suimportavus į banką, šie kodai užsipildo reikiamuose mokėjimo laukuose.

DETALIZACIJOS

 1. Neretai pasikartodavo atvejų, kai įsigaliojus naujoms ekonominėms eilutėms, produkto kortelėje, skiltyje “Viešasis sektorius” lieka nepakeista iki pakeitimų galiojusi ekonominės klasifikacijos eilutė. Tokiu atveju kuriant pirkimo sąskaitą  būdavo neteisingai detalizuojama sąskaitos suma, toliau – iš šios pirkimo sąskaitos  suformuotos mokėjimo paraiškos nebuvo galima pateikti Iždui. Kad nesikartotų detalizavimo klaidos, pirkimo sąskaitoje, atsižvelgiant į pirkimo datą, Paskyrime biudžetui bandant prisidėti sąmatą bus sugeneruojamas  įspėjimo pranešimas – ”Prie produkto priskirtos ekonominės klasifikacijos eilutės galiojimo data pasibaigusi! Prašome nurodyti galiojančią ekonominės klasifikacijos eilutę produkto kortelės skiltyje “Viešasis sektorius”.”  Sutvarkius ekonominės klasifikacijos eilutę produkto kortelėje, bus galima   įprastai tęsti paskyrimą biudžetui pirkimo sąskaitoje.

SĄMATOS

 1. Keičiantis ekonominių klasifikacijų pavadinimams, atsirandant naujoms ar panaikinus senas, iškildavo problemos dėl 1/12 sąmatų generavimo. Ši problema sutvarkyta ir padaryta galimybė generuoti 1/12 sąmatos versiją iš praėjusių metų sąmatos, nors naujiems biudžetiniams metams ir bus ekonominių eilučių pasikeitimų.