2019 m. kovo 28 d.

1.74.15.xxxx

 

ATASKAITOS

 1. Atnaujinta ataskaitos FR19_37 SB-3 Savivaldybės biudžeto asignavimų planas konfigūracija nuo 2019-01-01 dėl pasikeitusių ekonominės klasifikacijos eilučių. Įkelta nauja ataskaitos forma pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1K-21 redakciją.
 2. Papildytos SAM ataskaitos A11 lauko taisyklės, kad į priskaitymus nebūtų traukiamos Ilgalaikio nedarbo išmokos (IDI) sumos bei darbuotojai, kuriems mokamos IDI išmokos.
 3. Sutvarkyta ataskaita FR12_7 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (17 VSAFAS, 7 priedas) , kad duomenys būtų sugeneruojami pagal konfigūracijoje nurodytas sąskaitų plano sąskaitas.
  Ataskaitos konfigūracija atliekama mygtuko “Konfigūruoti ataskaitą” pagalba

  • Viršuje, sąskaitų grupėse pasižymima eilutė, kurioje turi patekti reikiamos sąskaitos suma;
  • Sąskaitos paieškai, eilutėje “Visos sąskaitos” įvedamas sąskaitos numeris;
  • Pasižymima pasirinktos sąskaitos eilutė;
  • Spaudžiama rodyklė, kad sąskaita būtų pridėta reikiamoje ataskaitos eilutėje.
 4. Atlikti ataskaitos DU5_4 Atlyginimo lapelis pakeitimai, kad ateitų informacija apie Suminės darbo laiko apskaitos viršvalandžius/prastovas
 5. Patikslintas ataskaitos ZNM04 Skolos priminimų sąrašas detalus spausdinys, kad visa informacija tilptų viename lape su barkodais. Taipogi priminimo antraštė patraukta į dešinę pusę, kad  žemiau atkėlus adresato lauką nesimatytų antraštės teksto voko lange.
 6. Ataskaitoje DU5_6 Tabelis darbuotojų pavardės surikiuotos  abėcėlės tvarka. Iki šiol ataskaitoje eilutės buvo rikiuojamos eilės tvarka pagal Tabelio Nr.
 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymų Nr. 1K- 464:
  • Įkelta forma Nr.1 “Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita”;
  • Šiai formai ataskaitų medyje naudojama BP14_2 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų (1K-464) ataskaita;
  • Stulpelyje “Įstatymų patvirtintos įmokos metams*” patraukiama metinė planuojama pajamų suma iš pajamų sąmatų su SAV_SPEC finansavimo šaltiniu.

DARBO UŽMOKESTIS

 1. Sukurti nauji priemokų priskaitymų kintamieji už darbą su projektais, iš kurių vieni yra su galimybe nurodyti sumą, kiti – procentinį dydį. Kūrėme po kelis tokius pačius, dėl galimybės išskirti priskaitymus už darbą su keliais projektais:
  PDSPP (PDSPP1; PDSPP2) Priemokos už darbą su projektais procentas
  PSDSP (PSDSP1; PSDSP2 )Priemokos suma už darbą su projektais
  PVI Projekto valandinis įkainis
  PUPRP Priemokos už papildomas funkcijas procentas (Projektai). Šį priskaitymą rekomenduojame naudoti nereguliarioms priemokoms priskaičiuoti.
  Pagal poreikį galima sutvarkyti, kad priskaitymai už projektus nebūtų įtraukiami į VDU skaičiavimą: Pesonalas ir atlyginimai -> Konfiguracija -> Priskaitymai/atskaitymai – radus reikiamą priskaitymą, atidaryti jį ir pašalinti grupę “VDU skaičiavimo tarpinė suma”
 2. Sutvarkyta, kad VR Vykdomasis raštas išskaita nebūtų skaičiuojama nuo išmokamos ligos pašalpos.
 3. Programoje sukurti nauji žymėjimai:
  • DPV Darbas poilsio dieną, suteikiant laisvadienį;
  • DSV Darbas švenčių dieną, suteikiant laisvadienį;
  • naujas priskaitymas ADPSDV Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis viengubu tarifu tam atvejui, kai darbuotojui už darbą poilsio ir švenčių dienomis būtų apmokama viengubu tarifu ir suteikiama kita laisva diena.
 4. Sutvarkyta problema, kada valstybės tarnautojams priedą už stažą skaičiavo nuo mėnesio pirmos dienos, nevertinant, kad stažo procentas keitėsi mėnesio viduryje. Po atnaujinimų, pasikeitęs stažo procentas ir priskaitymas DU žiniaraštyje priskaitomi per kelias eilutes su skirtingais procentiniais dydžiais.

PIRKIMAI IR PARDAVIMAI

 1. Pirkimų/pardavimų sąskaitose padaryta nauja galimybė perkamus/parduodamus produktus priskirti Ilgalaikio turto vienetui
 2. . Priskirtas Ilgalaikio turto vienetas toliau patenka į pirkimo/pardavimo detales ir į apskaitą. Priskyrimas atliekamas pasirenkant ilgalaikį turtą iš sąrašo . Galima naudotis “Taikyti vertes” funkcija, kad pirmą pasirinkimą nukopijuotų likusioms eilutėms . Šio funkcionalumo pagalba galima bus lengvai priskirti perkamas/perparduodamas sąnaudas ilgalaikio turto vienetams.

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

 1. Dokumentų valdymo modulyje -> Įrašų saugos srityje yra atlikti pakeitimai, kad darbuotojui, kuriam dokumentas yra paskirtas per veiklas, ar jis pats yra dokumento kūrėjas, būtų suteikta teisė peržiūrėti dokumentą, nors jam yra apribotos teisės prie Dokumento registro ar katalogo, kuriuose dokumentas užregistruotas.