2019 m. gruodžio 13 d.

1.74.20.xxxx

 

MOKĖJIMAI

 1. Generuojant mokėjimo nurodymus iš pinigų srautų, į mokėjimo nurodymo pagrindą bus atkeliamas apmokamos sąskaitos numeris ( kaip buvo iki šiol ) ir pirkimo sąskaitos Aprašymo lauko informacija.             ->            
 2. Realizuotas funkcionalumas, kad nebūtų konsoliduojami mokėjimo nurodymai pagal pirkimo sąskaitas, kurios yra priskirtos skirtingoms sutartims arba turintys skirtingius įmokų ar mokėtojų kodus. Tokiu atveju bus sugeneruojamas įsmėjamasis pranešimas, kad mokėjimai nebuvo konsoliduoti dėl skirtingų kodų ar sutarčių.

PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 1. Pasikeitus valstybės tarnautojo darbo stažui į veiklų pranešimus bus išsiunčiamas pranešimas. Pranešimo turinys susidarys iš: kokiam darbuotojui pasikeitė stažas, nuo kada ir į kiek dienų (metų) .
 2. Sutvarkyta suminės darbo laiko apskaitos dalis, kad generuojant tabelius į suminę darbo laiko normą nebūtų traukiamos darbuotojų neatvykimo į darbą valandos.
 3. Sutvarkytas funkcionalumas, kad darbuotojui tam pačiam laikotarpiui neleistų patvirtinti antros personalo operacijos.

DOKUMENTŲ VALDYMO POSISTEMĖ

 1. Atlikti pakeitimai, kad siunčiant dokumentus el. laiškais į išorę  būtų galimybė susikurti gavėjo (partnerio) kortelę, kad sekantį kartą atliekant siuntimą, suvestą gavėją būtų galima pasirinkti iš išsaugotų gavėjų (partnerių) sąrašo   ->

BIUDŽETO PLANAVIMAS

 1. Biudžeto plano pagrindinės informacijos laukas papildytas Padalinio lauku. Kiekvieną biudžeto planą bus galimybė priskirti Padaliniui ir atitinkamai vykdyti reikiamus filtravimus/grupavimus pagal šį lauką.

ATASKAITOS

 1. Padaryta galimybė ataskaitų FA1_5 DK apyvarta detali ir DA1_6 DK apyvarta suminė filtruose DK sąskaitos numeris rinktis ne tik smulkiausią analitinę DK sąskaitą, bet ir grupuojančias.
 2. Atlikti ataskaitos AT7 Detali skolų ataskaita patobulinimai:
  • viršuje patalpintas įstaigos, kuri generuoja ataskaitą, pavadinimas;
  • ataskaitos filtre “Sąskaita” padaryta galimybė rinktis daugiau nei vieną DK sąskaitą ar jų grupę;
  • ataskaita papildyta filtru “Biudžetas”;
  • pridėti 3 detalizacijų laukai. Ataskaitos duomenys bus sugrupuojami atitinkamai pagal pasirinktas detales.
  • ataskaita papildyta filtru “Apmokėjimo data”. Filtre pasirinkus apmokėjimo datos intervalą, bus išrenkamos tik tos skolos, kurių apmokėjimo terminas papuola į filtre nurodytą intervalą.
 3. Sukurta nauja ataskaita AT14_1 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4). Detali  Ataskaita yra detalizuota ataskaitos AT14 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4) versija, kurioje detalizuojami duomenys pagal partnerius, finansavimo šaltinius, pradelsimus . Ataskaitos filtruose, atitinkamai pagal grupuojančius finansavimų stulpelius, reikia prisidėti reikiamus finansavimo šaltinius, kad skolos ataskaitoje būtų išskirstomos į reikiamus stulpelius.
 4. Papildyta PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita atostogų rezervo sumomis bei rezervo soc.draudimo sumomis   -> .
 5. Sukurta nauja DU5_19_A Kasmetinių atostogų už laikotarpį ataskaita . Šioje ataskaitoje pateikiami duomenys apie panaudotas atostogas dienomis, atostoginių priskaitymą eurais per ataskaitos filtruose nurodytą laikotarpį  .
 6. Pakoreguota ataskaita PR1 Paraiška dėl tikslinimo (perkėlimo):

  • Pakeistas 1-mo stulpelio pavadinimas- vietoj Finansavimo šaltinis pakeistas į Finansavimo šaltinio kodas. Atitinkamai į ataskaitą patraukiamas  finansavimo šaltinio kodas vietoj ilgo Finansavimo šaltinio pavadinimo;
  • Ataskaitos filtrai papildyti “Pasirašančio darbuotojo pareigos” ir “Pasirašančio darbuotojo pareigos 2”.

 7. Ataskaitos IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas ir AS29 Atsargų inventorizavimo aprašas III dalis 5 tvarka papildytos papildomu komisijos nario lauku tiek ataskaitos filtruose tiek ir spausdinyje.
 8. Pakoreguotas ataskaitos FA2_001 Banko sąskaitos judėjimas spausdinys, kad visi ataskaitos stulpeliai tilptų į vieną A4 formato lapą ir  išdėstyta Portrait, o ne Landscape formatu.
 9. AT14 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4) papildyta filtru “Slėpti nulines eilutes”, kad pasirinkus “Taip” ataskaita būtų sugeneruojama be tuščių eilučių .
 10. Ataskaita DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė papildyta neatvykimo į darbą žymėjimais t.y. į ataskaitą papuls neatvykimų dienų skaičius ir priežastis .
 11. Ataskaitos:

  AT18 Inventorizacijos aprašas (mokėtinos sumos); 

  AT19 Inventorizacijos aprašas (gautinos sumos);

  AT20 Inventorizacijos aprašas (banko sąskaitos likutis); 

  AS29 Atsargų inventorizavimo aprašas III dalis 5 tvarka;

  IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas

  papildytos naujais filtrais: Komisijos sudarymo įsak. data ir Nr., Žiniaraščio Nr., Sutikrinimo data, Duomenis sutikrino ( pareigos, vardas pavardė). Informacija filtruose yra įvedama laisvu tekstu, įvedus reikiamą informaciją, ji inventorizacijos apyrašuose nueis į reikiamas vietas.

 12. Atnaujinta FR12_9 Finansinių įsipareigojimų pokytis (17-ojo VSAFAS 9 priedas) ataskaitos forma ir taisyklės.
 13. Pakeista ataskaita DU5_5 Darbuotojų darbo grafikas, kad į grafiką būtų atvaizduojamos ne valandos, o dienos darbo pradžios ir pabaigos laikas .

  Kad teisingai būtų žymimos valandos reikia Personalas ir atlyginimai->Konfigūracija->Darbo grafiko dienos šablonas -> kiekviename naudojamame šablone surašyti Darbo pradžios ir Darbo pabaigos valandas .

 14. Papildyta priežiūros kvitelio informacija, nuo šiol kvitelyje bus detaliai pateikiami duomenys: parduodamo produkto pavadinimas, vienetai (dienos), kiekis, vieneto kaina ir galutinė suma.

PRIEŽIŪRA

 1. Priežiūros modulyje -> žiniaraščiuose padaryta galimybė grupavimą vykdyti pagal Padalinius .

STRATEGINIO PLANAVIMO MODULIS

 1. Papildytas Strateginio veiklos plano funkcionalumas, kad iš iždo portfelio kopijuojant Strateginį veiklos planą į kitas įstaigas  tuo pačiu persikeltų ne tik paties plano programos, tikslai, uždaviniai, priemonės, bet ir jų planai .,

PIRKIMAI IR PARDAVIMAI

 1. Realizuotas naujas funkcionalumas t.y. Pirkimų ir Pardavimų sąskaitų detalės papildytos nauju lauku Padalinys. Šis laukas gali būti naudojamas perkamus/parduodamus produktus priskirti reikiamam padaliniui. Lauką galima padaryti privalomu, tai yra konfigūruojamas nustatymas, kurį rasite Programos nustatymuose “Pirkimo/pardavimo sąskaitose privalomas padalinys” ir varnelės uždėjimu Padalinio stulpelį galima padaryti privaloma .

SANDĖLIS

 1. Sandėlio modulis papildytas tokiais funkcionalumais:
  • Sandėlis -> Vidinės operacijos -> Vidinių operacijų paieškos langas papildytas nauju stulpeliu “Operacijos suma”  .    
  • Atidarius operaciją, operacijos detalių langas papildytas dviem naujais stulpeliais “Gavimo dokumento Nr.” ir “Gavimo data”  .

SUTARTYS

 1. Realizuotas funkcionalumas, kad priskiriant sutartis pirkimams/pardavimams, sutarčių paieškoje nerodytų nebegaliojančių sutarčių.

PARAIŠKOS

 1. Realizuotas funkcionalumas, kad tais atvejais, kai ES projektų tiesioginis finansuotojas yra ne Iždas, bet kuriant Mokėjimo paraišką su tokio finansavimo sąmata automatiškai gavėjas nurodomas Iždas, tokios MP saugojimo metu pasitikrinimui bus gaunamas pranešimas „Ar nurodytas teisingas gavėjas?
  Navigacija->Administravimas->Programos nustatymai->sukurta nauja nustatymų grupė „FundingRequestSettings“.
  Toje eilutėje reikia įvesti konkretų ES finansavimo šaltinį (jeigu yra keli, reikia vesti visus FŠ be tarpelių per ; (kabliataškį), su kuriuo sukurtoje sąmatoje gavėjas nurodytas Iždas, bet Mokėjimo paraiškoje turi būti pakeistas į tiesioginį finansuotoją .