2018 m. rugpjūčio 29 d.

versija 1.74.9.xxxx

ATASKAITOS

 1. Atlikti pakeitimai, kad ataskaitoje ST03 DA – 01 2 lapo, 3 stulpelyje generuojant iš sistemos automatiškai būtų pildomi duomenys apie mokytojų ir gydytojų pareigybes. Tam tikslui reikia papildyti mokytojų ir gydytojų pareigybes:
  Atsidarius pareigybių sąrašą ir įėjus į mokytojų/gydytojų pareigybes (tas, kurių duomenys turi pakliūti į ataskaitos 3 stulpelį) srityje “Pareigybės grupė” iš sąrašo pasirinkite “Mokytojas”/”Gydytojas” . Šią grupę reikia pridėti prie visų mokytojų/gydytojų pareigybių.
 2. Pakeistos ataskaitos DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelė taisyklės, kad pareigybės lauke būtų atkeliamos tik tos pareigybės, kurios buvo galiojančios ataskaitos datos filtre nurodytų laikotarpiu.
 3. Atlikti IT17 IT balansinės vertės ataskaitos pakeitimai, kad generuojant filtruose nurodžius turto grupę atsikeltų tik tie turto vienetai, kurie analizuojamu laikotarpiu buvo priskirti filtre nurodytai turto grupei. Kaip pavyzdys, IT vienetas ataskaitos datos pradžiai dar buvo nematerialus turtas, todėl jo įsigijimo vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje neturėtų traukti. Tik analizuojamu laikotarpiu buvo daryta turto gupės keitimo operacija ir tik tada jis patapo analizuojamos turto grupės vienetu. Kai turto vienetas analizuojamu laikotarpiu patampa būtent analizuojamos turto grupės – tada jo likučiai pradžia (ataskaitos stulpeliai Įsigijimo vertė periodo pradžioje ir Nusidėvėjimas periodo pradžioje bei likutinė vertė periodo pradžioje) neturėtų būti užpildomi. Turėtų būti 0.
 4. Pakoreguotos FR06_1 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8 VSAFAS, 1 priedas) ataskaitos 3.3 ir 3.4 eilučių taisyklės, kad atsargų, kurios nurašomos į 8704xxx ir 8708xxx sąnaudas, savikaina būtų traukiama į 3.3 eil. “Sunaudota veikloje”, o ne į 3.4 eil. “Kiti nurašymai” kaip buvo anksčiau.
 5. Vadovaujantis 2017 m. rugsėjo 22 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-335 patvirtintu 16-tu viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“, programoje įkelta nauja ataskaitos FR11_1 Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį forma.
  Ataskaitų  FR11_2 ir FR11_3 nebeliko.
 6. Papildytos NE_8 Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita (S6) 4 stulpelio taisyklės, kad į Pervestinų sumų pokyčio informaciją įsikeltų ir 6942001 DK sąskaitos operacijų apyvarta, kuri koresponduojasi su 6953005 DK sąskaita.
 7. Pakeistos ataskaitos NE_7 Administruojamų įmokų VMI ataskaita (S4) 7 stulpelio taisyklės, kad Pervestinų sumų apyvarta ateitų tik už ataskaitos laikotarpį, o ne laikotarpio pabaigos likutis, kaip buvo iki šiol.

PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

 1. Pakeisti atlyginimų priskaitymų ir kintamųjų pavadinimai, atitinkamai:
  • BIDA iš Biudžetinių įstaigų darbuotojo atlyginimas į Darbuotojo atlyginimas
  • BIDVA iš Biudžetinių įstaigų darbuotojo valandinis atlyginimas į Darbuotojo valandinis atlyginimas.
 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343, užkelta nauja, šiuo metu galiojanti, pavyzdinė Darbo sutarties forma. Ją rasite darbo sutarčių spausdinio peržiūroje
 3. Sutvarkyta, kad skaičiuojant Apmokėjimą už mokymosi atostogas AUMA, kurios prasideda  vieną mėnesį  ir baigiasi sekantį mėnesį, nustatytas apmokėjimo procentas būtų pritaikytas abiems mėnesiams. Iki šiol apmokėjimo procentas buvo taikomas  tik pirmo  mėnesio Apmokėjimo už mokymosi atostogas paskaičiavimui.
 1. Atlikti pakeitimai, kad visada vidiniams dokumentams t.y. dokumentų priedams užsidėtų pagrindinio dokumento teisės. Tokiu atveju, darbuotojui, gavus veiklai dokumentą su priedais, bus išvengta situacijų, kada darbuotojui, bandant atsidaryti priedo dokumentus, išmeta klaidą.

PAIEŠKA

 1. Sutvarkytas mokėjimų filtravimas pagal filtrą “Paskirta biudžeto planui”

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MODULIS

 1. Dėl dažnai besikartojančių klaidų buvo pakeistos ZNM03 Mokėtojų balansas ataskaitos taisyklės. Pagal naujas taisykles, duomenys imami iš DK, o ne iš MGS sumų, kaip buvo iki šiol. SVARBU!!! Kiekvienos operacijos, susijusios su ŽNM, detalizacijose turi būti pridėtas Produktas, kitaip operacijos suma į ataskaitą nepaklius.
 2. Žemės nuomos mokesčio Tarifų konfigūracijos detalėse sutvarkytas lauko “Skolos priminimų tekstas” koregavimas ir užsaugojimas

PIRKIMAI IR PARDAVIMAI

 1. Padarytas naujas funkcionalumas, kad kuriant pirkimo operacijas, sąskaitos detalėse pasižymėjus perkamus produktus ir prie vieno iš jų pasirinkus Vietą, Atsakingą asmenį ir Turto grupę vieno mygtuko “Taikyti vertes” paspaudimu šie trys laukai susipildys visoms eilutėms
 2. Pardavimo, išdavimo sąskaitos, sąskaitos detalėse prisidėjus produktą iš likučių, Turto grupės, atsakingo asmens bei sandėlio vietos informacijos laukai užsipildys automatiškai iš sandėlio likučių informacijos.Iki šiol pardavimo, išdavimo sąskaitose turto grupė buvo parenkama iš produkto kortelės, o atsakingo asmens informacija nebuvo užpildoma visai.

PRIEŽIŪROS MODULIS

 1. Atlikti pakeitimai Priežiūros modulyje, kurie paspartins Priežiūros sutarčių nutraukimo procesą. Iki šiol šis veiksmas užtrukdavo kelias minutes, o po pakeitimų sutarties nutraukimas truks apie 30 sek.
 2. Priežiūros srities lankomume padarytas naujas funkcionalumas, kad nebūtų galimybės atrakinti lankomumo eilutės, jeigu jau yra užrakintas priežiūros žiniaraštis. Pagal poreikį tikslinti lankomumą galima bus tik atrakinus konkrečius žiniaraščius.