1/12 sąmatų sudarymas

Situacija: Baigiantis einamiesiems metams įstaigoje registruojamos sąnaudos, tačiau turimų finansavimo lėšų einamaisiais biudžetiniais metais nebepakanka skoloms padengti.

Ši instrukcija galioja tik biudžeto sąmatoms.

PASTABA: Pradedant naujuosius biudžetinius metus Rekomenduojama pilnai įjungti biudžeto kontrolę.

Pagrindiniai principai

 1. Skolos turi būti registruojamos su to laikotarpio sąmata, pagal kurio biudžetą bus apmokama (sekančių metų biudžetas).
 2. Skolos užregistravimui kontrolė vykdoma pagal nustatymą “Pirkimų kontrolė” esantį Finansavimas ir biudžetai sirtyje.
 3. Kol neprasidėjo sąmatos laikotarpis, tol finansavimo operacijos (MP, pinigų gavimai) yra negalimos. Galimas tik skolų registravimas į naują laikotarpį (biudžetą).
 4. Kuriant 1/12 sąmatas naujam laikotarpiui, sistemoje sukuriama nauja sąmata skaičiuojant 1/12 pasirinktos sąmatos plano. Jeigu sąmata naujam laikotarpiui kuriama ne 12.31d., gali būti, kad 1/12 biudžeto sąmatoje bus sukurti netikslūs skaičiai.
 5. Prieš 1/12 sąmatų kūrimą sistemoje (ižde ir visuose įstaigų porfeliuose) turi būti sukurtos Strateginio veiklos plano programos ir priemonės naujiems biudžetiniams metams. Jeigu nesukurtos programos ir priemonės – kurti sąmatų naujam laikotarpiui negalima!

Pastaba: Pagal Savivaldybėje paskelbtą tvarką, pirkimų kontrolė yra įjungta arba išjungta.

Situacija: Baigiantis einamiesiems metams įstaigoje registruojamos sąnaudos, tačiau turimų finansavimo lėšų einamaisiais biudžetiniais metais nebepakanka skoloms padengti.

Ši instrukcija galioja tik biudžeto sąmatoms.

PASTABA: Pradedant naujuosius biudžetinius metus Rekomenduojama pilnai įjungti biudžeto kontrolę.

Pagrindiniai principai

 1. Skolos turi būti registruojamos su to laikotarpio sąmata, pagal kurio biudžetą bus apmokama (sekančių metų biudžetas).
 2. Skolos užregistravimui kontrolė vykdoma pagal nustatymą “Pirkimų kontrolė” esantį Finansavimas ir biudžetai sirtyje.
 3. Kol neprasidėjo sąmatos laikotarpis, tol finansavimo operacijos (MP, pinigų gavimai) yra negalimos. Galimas tik skolų registravimas į naują laikotarpį (biudžetą).
 4. Kuriant 1/12 sąmatas naujam laikotarpiui, sistemoje sukuriama nauja sąmata skaičiuojant 1/12 pasirinktos sąmatos plano. Jeigu sąmata naujam laikotarpiui kuriama ne 12.31d., gali būti, kad 1/12 biudžeto sąmatoje bus sukurti netikslūs skaičiai.
 5. Prieš 1/12 sąmatų kūrimą sistemoje (ižde ir visuose įstaigų porfeliuose) turi būti sukurtos Strateginio veiklos plano programos ir priemonės naujiems biudžetiniams metams. Jeigu nesukurtos programos ir priemonės – kurti sąmatų naujam laikotarpiui negalima!

Pastaba: Pagal Savivaldybėje paskelbtą tvarką, pirkimų kontrolė yra įjungta arba išjungta.

Sukūrimas

 1. Srityje Finansavimas ir biudžetai modulyje Sąmatos paspauskite mygtuką [Generuoti sąmatas].
  1. Pasirinkite veiksmą “Generuoti 1/12 biudžeto”. Spauskite [Toliau].
  2. Pasirinkite einamojo laikotarpio sąmatas, pagal kurias sukursime naujo laikotarpio sąmatą. Spauskite [Toliau].
  3. Jeigu reikia, patikslinkite biudžetinius metus ir periodą (periodas nustatomas 1/12, nebent yra nurodymas dėl kitaip).
 2. Sąmatų modulyje atnaujinkite informaciją ir suraskite sukurtą naujo laikotarpio sąmatą.
  1. Naujojoje sąmatoje patikrinkite ar yra automatiškai priskirta Programa ir Priemonė (Jeigu neprisiskiria, toliau vykdyti veiksmų negalima!).
  2. Sąmatos kontrolės tipas neturi keistis, jis lieka “Straipsnis” arba “Sąmata”.
  3. Šią sąmatą siųskite į Iždą svarstyti, spauskite [Svarstyti] (VšĮ sąmatos tvirtinamos pagal susitarimą su savivaldybės administracija).
 3. Kai sąmata yra patvirtinta ižde, šią sąmatą galima naudoti registruojant pirkimo operacijas.
 4. Paskutinę laikotarpio (metų) dieną reikalinga patikslinti naujai sukurtas sąmatas, jeigu einamojo laikotarpio sąmatos (realūs asignavimai) keitėsi.

SVARBU: Patikrinkite ar sąmatos atributų laukelyje prisiskyrė „Ankstesnės sąmatos numeris“ reikšmė. Jeigu jis yra priskirtas, tada naujoji sąmata bus tinkamai susieta su praeitų metų atitinkama sąmata. Jeigu ne, ši sąmata yra nekorektiška ir Ižde bus problemų su ja.

1/12 tikslinimas

  1. Jeigu įstaigos veiklai susikūrė netinkamų proporcijų straipsniai, įstaigos buhalteris kuria naują (2-ą) sąmatos versiją, kurios straipsniuose perkilnoja reikalingas sumas. Ir siunčia sąmatą derinimui su Iždu.
  2. Bus sukurta nauja sąmatos versija (!). Šią versiją turite suderinti su Iždu.

Pastaba: Pagal Savivaldybėje paskelbtą tvarką, 1/12 tikslinimus turi vykdyti įpareigoti asmenys. Yra atvejai, kur įstaigos netikslina sąmatų, tą daro tik Iždas. Pasitikslinkite su Savivaldybės Finansų skyriumi dėl galiojančios tvarkos.

1/12 keitimas į 2/12, 3/12

SVARBU! Kai vyksta biudžeto sąmatos keitimas į 2/12 arba 3/12, niekada nekurkite naujos sąmatos. Sąmata turi būti naudojama ta pati, yra kuriama nauja tos pačios sąmatos versija. Jeigu sukūrėte naują sąmatą – tą naują sąmatą reikės atšaukti, o pirmąją sąmatą reiks atnaujinti į 2/12.

 1. Atidarykite modulį Sąmatos ir spauskite mygtuką [Generuoti sąmatas].
 2. Naujame lange pasirinkite veiksmą “Atnaujinti 1/12 biudžeto sumą” ir spauskite [Toliau].
 3. Sekančiame žingsnyje:
  1. Nustatykite biudžetinius metus į einamuosius (dabartinio biudžeto).
  2. Pakeiskite periodą į 2/12 arba 3/12.
  3. Pridėkite einamųjų metų sąmatą (konkrečiai tą, kuri šiems metams yra 1/12) ir spauskite [Toliau].

PASTABA: Jeigu Jūsų sąmatos einamoji versija yra “atšaukta”, tada šios sąmatos negalėsite pridėti atnaujinant 1/12. Tokiu atveju reikia norimoje sąmatoje įeiti į skiltį Versijos ir aktyvuoti 1-ą versiją, kuri buvo patvirtinta. Tada tą sąmatą galėsite atnaujinti į 2/12 arba 3/12.

Skolų perkėlimas į naują biudžetą

 1. Einamaisiais metais turimos skolos, kurių nebus galimybės apmokėti iš einamųjų metų biudžeto, turi būti perdetalizuotos į naujo laikotarpio sąmatas. Tam tinka naujai sukurtos sąmatos (1/12), daromas esamų sąskaitų stornavimas ir sąskaitos detaizuojamos su nauja sąmata arba atliekama Pirkimo grąžinimo operacija Pirkimų modulyje, detalizuojant pirkimą pagal tokias pat detalizacijas, kokiomis buvo užregistruotas pirminis pirkimas, o vėliau registruojama nauja pirkimo sąskaita jau su einamųjų metų biudžeto detalizacijomis.
 2. Skolų perkėlimas turi būti atliktas iki laikotarpių ir metų uždarymo momento.

Finansavimo operacijos

 1. Mokėjimo paraiškos pagal naujai sukurtas 1/12 biudžeto sąmatas gali būti vykdomas tik nuo naujo laikotarpio.
 2. Asignavimų gavimai gali būti vykdomi tik nuo naujo laikotarpio.
 3. Išvardintos finansavimo procesų operacijos yra apribotos sąmatose/straipsniuose nurodyta suma.